Du visar för närvarande Stoppa systemisk rasism och islamofobi

STOPPA RASISMEN

Det sveper en våg av nationalism, rasism och islamofobi genom Europa. I flera EU-länder har det blivit en del av vardagspolitiken. Inte minst så i Sverige. Muslimer och människor med utseenden som tolkas till Afrika och Mellanöstern drabbas allra värst när regeringar i land efter land använder sig av avhumaniserande språk och inför åtskillnadslagar.

Partiet Nyans kräver att EU:s medlemmar hålls till den standard som Europakonventionen utgör och att även muslimers rättigheter och intressen skyddas i hela EU.

Är konventionen undertecknad ska den följas

Vad säger då EUKMR?

Europakonventionen är ett juridiskt dokument, en form av författning, som bygger på FN:s allmänna deklaration om grundläggande mänskliga rättigheter och på EU:s grundsten om att bygga och bevara fred genom frihet, rättvisa och jämlikhet.

Kapitel 9 till exempel, säger att

“§1.  Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

Artikel 3

  • 1.  Ingen får utvisas från den stat som han är medborgare i, vare sig genom individuella eller genom kollektiva åtgärder.
  • 2.  Ingen får förvägras rätten att resa in i den stat som han är medborgare i.

och Artikel 4

Kollektiv utvisning av utlänningar är förbjuden.

Artikel 14 befäster dessa rättigheter genom förbud mot diskriminering:

“ Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. ”

Det är alltså i första hand dessa som t.ex. Sverige, Frankrike, Holland, Tyskland, Österrike, Italien och Ungern internpolitiskt agerar i motsats till. Vi menar att om man är medlem i Europeiska Union och så som Sverige, har förbundit sig genom undertecknande och ratificering, så gäller EUKMR som lag för såväl stat och förvaltning som i tjänstepersoners etiska överväganden i deras myndighetsutövande et cetera, att hålla sig till. EU har jurisdiktion att reprimera den medlemsstat som frångår stadgarna.