Abort

 • Partiet Nyans står bakom den svenska abortlagstiftningen.
 • Partiet Nyans tycker inte att EU ska fatta beslut om den svenska aborträtten.
 • Varje EU-land skall stifta sina egna lagar gällande aborträtt.
 • Partiet Nyans vill att preventivmedel ska vara helt kostnadsfria för de som saknar ekonomiska möjligheter.
 • Partiet Nyans vill också att en större andel av det svenska biståndet skall gå till undervisning, familjeplanering och preventivmedel. I länder söder om Sahara och norr om Namibia och Botswana samt i Afghanistan är födelsetalen fortsatt mycket höga. Födelsetalen i dessa områden ligger mellan 4 och 7 barn per kvinna. Kvinnors villkor är mycket hårda. Tillgången till preventivmedel är också mycket dålig i dessa områden.

A-kassa

Arbetslöshetsersättningen är viktig för att den arbetslöse skall kunna ställa om och finna en ny anställning eller utbildningsplats. Den som drabbas av varsel eller blir arbetslös av olika anledningar skall känna sig trygg.

 • Partiet Nyans vill införa obligatorisk A-kassa enligt den norska modellen. A-kassa skall ingå i socialförsäkringssystemet, men individen skall ha valfrihet gällande administrationen av a-kassan.
 • Partiet Nyans vill öppna upp för arbetslöshetsförsäkringar via privata försäkringsbolag. Den anställde ska ha valfrihet.
 • Arbetslöshetsersättningen ska vara relaterad till lön och anställningens längd, men omfatta minst 80 procent av bruttolönen under första året som arbetslös, om man jobbat minst 1 år.
 • Vid kortare anställning än 1 år ska ersättningen omfatta 80 procent av bruttolönen under den tid som motsvarar anställningstiden. Till exempel med 6 månaders anställning ska man han rätt till 80 procent av bruttolönen under de första 6 månaderna som arbetslös. Därefter ska ersättningen sänkas stegvis.
 • Den som haft längre anställning än 5 år skall ha rätt till 90 procent av lönen under första året. Därefter ska ersättningen sänkas stegvis.
 • Privata försäkringsbolag ska kunna erbjuda bättre villkor och högre ersättningar om de så vill men villkoren och ersättningen får inte vara sämre och lägre än ovanstående.
 • Partiet Nyans vill också utreda möjligheten att införa den danska modellen så kallad Flexicurity.

Afrofobi

Flera rapporter visar att afrosvenskar är en av de grupper i Sverige som drabbas hårdast av rasism och diskriminering. Arbetslösheten bland afrosvenskar är 25%. Bland högskoleutbildade män födda i Afrika arbetar endast 32 % inom ett yrke som kräver högskoleutbildning. För högskoleutbildade kvinnor födda i Afrika ligger siffran på 40 %. Kön och religion påverkar afrosvenskars vardag. Svarta kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, medan svarta män drabbas av misstankar och trakasserier från ordningsmakten. Muslimska afrosvenskar är därtill en särskilt utsatt grupp eftersom de utsätts både för islamofobi och afrofobi.

 • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna afrofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta afrofobi som ett specifikt arbetsområde.
 • Partiet Nyans vill att afrosvenskar skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen.
 • Partiet Nyans vill att Diskrimineringsombudsmannen skall införa en ny statistikkategori ”Diskrimineringsfall med afrofobiska motiv”.
 • Partiet Nyans vill följa FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)s rekommendationer och införa en jämlikhetsdatabas för att ta fram statistik utifrån etniska grupptillhörighet. Detta för att kunna undersöka orsaker till samt omfattning och effekter av rasdiskriminering.
 • Partiet Nyans vill tillåta positiv särbehandling med hänsyn tagen till ras eller etnicitet i samma utsträckning som det idag råder könskvotering inom arbetsliv och utbildning.
 • Partiet Nyans vill att polis och väktarutbildningen skall innehålla en obligatorisk kurs i antirasism som alla poliser och väktare skall genomgå för att motverka rasprofilering gentemot afrosvenskar och andra minoritetsgrupper.
 • Partiet Nyans vill förbättra den etniska mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen. Vi vill därför att polisen och Säpo aktivt arbetar för att etniska minoriteter skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.
 • Antalet afrofobiska hatbrott har ökat med 24 % sedan 2008, och bara mellan 2011 och 2012 var ökningen 17 %. Partiet Nyans vill därför att afrofobi ska få en egen brottskategori.
 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter i uppdrag att undersöka grundskole- och gymnasieelevers kunskaper gällande Sveriges brott mot de mänskliga rättigheterna samt brott riktade mot människor av afrikanskt ursprung i ett historiskt och nutida perspektiv. Vi vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i historieämnet kopplat till afrofobi samt Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.
 • Partiet Nyans vill se en ny lagstiftning för att anonymisera bostadssökande och prioritera tiden som de bostadssökande stått i kö. Det skall inte vara möjligt att hyra ut en bostad utan att ta hänsyn till den sökandes kötid och den sökande ska vara helt anonym för att undvika diskriminering på bostadsmarknaden.

Alkohol och tobak

 • Partiet Nyans vill minska alkohol- och tobakskonsumtionen genom en restriktiv politik.
 • Partiet Nyans vill behålla Systembolagets monopol men vill tillåta gårdsförsäljning under samma förutsättningar som gäller för Systembolaget.
 • Skatten på alkohol och tobak ska höjas rejält med undantag för gårdsförsäljning samt för alkoholförsäljning på hotell och restauranger.
 • Systembolagets öppettider ska begränsas till måndag-torsdag.

Amorteringskrav

 • Bostadsbristen är ett av Sveriges största problem och nuvarande amorteringskrav gör det större.
 • Partiet Nyans vill avskaffa amorteringskravet. Varje individ skall själv bestämma hur mycket hen vill amortera på sin bostad.
 • Partiet Nyans vill avskaffa ränteavdraget och införa avdrag på amorteringar för att motivera människor att amortera mer.

Antisemitism

Antisemitism är tyvärr en av Sveriges verkligheter. Många judar upplever dagligen fysiska och verbala övergrepp. Skadegörelse, brandbomber och vandalisering av egendom och synagogor är vardagsmat för Sveriges judar. Judiska föreningar blir tvungna att lägga ned sin verksamhet p.g.a. hot. Detta är helt oacceptabelt. Såsom nationell minoritet är judarnas rättigheter grundlagsskyddade. Den svenska staten har därför det yttersta ansvaret för judarnas väl och ve i Sverige.

 • Partiet Nyans är ett minoritetsvänligt parti. Alla människors lika värde är inte bara en kliché för Partiet Nyans, utan en stark grundvärdering som vi vill lära ut och leva efter.
 • Partiet Nyans vill etablera goda relationer med den judiska församlingen i Sverige. Vi vill ta fram en plan tillsammans med judiska församlingar för att bekämpa antisemitism.
 • Partiet Nyans vill införa egen brottsrubricering för antisemitism. Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till antisemitism

Arbetsförmedlingen

 • Partiet Nyans vill behålla arbetsförmedlingen, men myndigheten behöver en rejäl omorganisering.
 • Arbetsförmedlingen skall knyta nära kontakter med näringslivet.
 • Fler yrkesutbildningar i samarbete med näringslivet och därmed större möjligheter för anställning efter utbildningen skall upprättas.
 • Arbetsförmedlarnas uppdrag skall förtydligas så att de på ett aktivt sätt arbetar för att förbättra den arbetssökandes möjligheter till jobb.
 • Kontakten mellan arbetsförmedlande tjänstemän och arbetssökande skall förbättras.
 • Fler arbetsförmedlare skall anställas.
 • Varje arbetssökande skall ha en aktiv arbetsförmedlare från dag ett.
 • Partiet Nyans vill se skattelättnader för företag som anställer via arbetsförmedlingen.

Arbetskraftsinvandring

 • Partiet Nyans vill underlätta arbetskraftsinvandring.
 • Företag skall fortsatt kunna anställa utanför EES-området.
 • Svenska villkor och regler skall gälla även för arbetskraftsinvandrare.
 • Partiet Nyans vill ändra regelverket så att arbetsgivare som anställer utanför EES-området också skall kunna använda den anställdes kompetens under en vis tid. Det skall inte vara möjligt för den anställde att byta arbetsgivare under de första 3 åren i Sverige.
 • Partiet Nyans vill stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare genom att förenkla och förtydliga lagstiftningen.

Arbetsrätt och anställning

 • Partiet Nyans vill behålla LAS (lagen om anställningsskydd) i sin nuvarande form.
 • Partiet Nyans vill avskaffa den allmänna visstidsanställningsformen.
 • 6 månaders provanställning med förlängning till högst 1 år och därefter tillsvidareanställning skall vara huvudregeln.
 • Personal som hyrts in via bemanningsföretag och som jobbat längre än 1 år på samma arbetsplats skall ha möjlighet till tillsvidareanställning. Det skall inte vara möjligt för arbetsplatsen att säga upp den inhyrde medarbetaren och hyra en ny bara för att slippa ifrån krav på att erbjuda tillsvidareanställning.

Barnbidrag

Med dagens barnbidragssystem får föräldrarna 1250 kronor skattefritt för varje barn under 16 år. För fler än ett barn tillkommer dessutom flerbarnstillägg. För ett andra barn får föräldrarna 150 kronor extra. Är det tre barn i familjen får föräldrarna 730 kronor extra. För fyra barn får föräldrarna 1740 kronor extra. En familj med sex barn får 7500 kronor i barnbidrag (1250 kronor/barn) och 4240 kronor i flerbarnstillägg. Alltså 11 740 kronor skattefritt per månad. Vi anser att barnbidraget i första hand skall gå till familjer som inte kan klara sina barns försörjning på egen hand.
 • Partiet Nyans vill att barnbidraget skall vara behovsprövat baserat på föräldrarnas inkomst. Vi vill sätta upp ett tak så att bidraget inte går till höginkomsttagare.
 • Partiet Nyans vill höja bidraget till en familjs första barn eftersom det första barnet ofta har högst ingångskostnad. Bidraget för en familjs andra barn skall vara på nuvarande nivå eftersom yngre syskon ofta ärver saker från sina äldre syskon.
 

Barnäktenskap

 • Partiet Nyans står bakom den svenska lagstiftningen som förbjuder barnäktenskap.
 • Idag är det helt tillåtet för vuxna att ha sex med barn som är 15 år och äldre om barnet ger sitt samtycke, vilket innebär att en 80-åring kan ingå en äktenskapsliknande förbindelse med barn. Partiet Nyans vill ändra detta och förbjuda sex med barn, under 18 år, om motparten är vuxen.
 

Bistånd

 • Det svenska biståndsarbetet skall riktas till länder söder om Sahara och norr om Namibia och Botswana samt krigsdrabbade länder.
 • Hög transparens skall efterfrågas och pengarna skall öronmärkas.
 • Barnfattigdom och jämställdhet skall vara i fokus i det svenska biståndsarbetet.
 • Partiet Nyans vill att en större andel av det svenska biståndet skall gå till undervisning samt familjeplanering och preventivmedel. I länder söder om Sahara och norr om Namibia och Botswana samt i Afghanistan är födelsetalen fortsatt mycket höga. Födelsetalen i dessa områden ligger mellan 4 och 7 barn per kvinna. Kvinnors villkor är mycket hårda. Tillgången till preventivmedel är också mycket dålig i dessa områden.

Bostäder

Enligt Boverkets årliga enkät rapporterade 212 av Sveriges 290 kommuner bostadsunderskott år 2020. Konsekvensen blir allt större hemlöshet och trångboddhet. Problemet drabbar även de som har tak över huvudet när unga inte kan flytta hemifrån och människor tvingas bo trångt. Partiet Nyans har en nyanserad syn även på bostadsbristen. Vi tycker att detta är ett problem som kräver en lösning över blockgränserna och samarbete mellan stat och näringsliv.
 • Partiet Nyans är mot fri hyressättning. Idag är nybyggda hyresrätter redan enormt dyra. Fri hyressättning skulle öka klyftorna i samhället än mer.
 • Istället vill Partiet Nyans förenkla det överdrivna regelverket och centralisera bostadsbyggandet helt och hållet genom en ny myndighet som ska ansvara för bostadsbyggandet i hela landet i nära samarbete med kommuner och med särskilt fokus på hyresrätter.
 • Den nya myndigheten ska ha i uppgift att genom upphandlingar låta näringslivet bygga fler hyresrätter, som sedan ska förvaltas av kommunala och statliga bolag med noll vinstintresse.
 • Därtill behöver vi underlätta för privatpersoner att investera i mer än en bostad samt möjliggöra att hyra ut sin bostad skattefritt.
 • Partiet Nyans vill öppna upp svenska bostadsmarknaden för EU-byggföretag.
 • Alla större byggnadsprojekt måste säkerställa att en viss procent av bostäderna som byggs är hyresrätter, alternativt betala en hyresrättskatt.
 • Partiet Nyans vill se en ny lagstiftning för att anonymisera bostadssökande och prioritera tiden som de bostadssökande stått i kö. Det skall inte vara möjligt att hyra ut en bostad utan att ta hänsyn till den sökandes kötid och den sökande ska vara helt anonym för att undvika diskriminering på bostadsmarknaden.
 • Transparensen på boplatserna behöver höjas. Bostadssökande ska ha full insyn i den sökta bostaden.
 • Partiet Nyans anser att dagens hyresnivå är alldeles för hög. Den största utgiften för ett genomsnittligt hushåll är hyran. Vi vill därför frysa hyrorna på kommunala och statliga hyresrätter 5 år framåt.

Civilsamhället

Civilsamhällesorganisationer har en viktig plats i arbetet för ett fungerande samhälle. Partiet Nyans anser att det ska bli lättare och mindre krångligt att starta upp och driva en förening. Vi behöver utöka stödet i form av lokaler och kompetenshöjande åtgärder till Sveriges civilsamhälle. Mer ekonomiska resurser ska vara tillgängliga för civilsamhället, men kontrollen över hur dessa resurser används skall skärpas. De religiösa församlingarna behöver inkluderas i arbetet, inte trängas bort och försummas.

 • Partiet Nyans vill ändra regelverket för ekonomiskt stöd till civilsamhällesorganisationer. Stödet skall vara projektbaserat och inte knutet till medlemsantal.
 • Partiet Nyans anser att projektbaserat stöd kommer uppmuntra organisationer att utveckla vettiga idéer.
 • Våldsbejakande organisationer skall inte beviljas bidrag och stöd. Partiet Nyans har en stark tro på demokrati. I demokratier skall även åsikter som majoriteten inte håller med om välkomnas. Vi tycker inte att det är demokratiskt att dra in bidrag/stöd till organisationer med avvikande åsikter så länge de åsikterna inte utgör ett uppenbart hot mot människors liv och säkerhet.

Demokrati

Partiet Nyans strävar efter ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens vilja att forma sitt eget liv. Vi strävar efter att värna och förstärka demokratin och mänskliga fri-och rättigheter i Sverige.

Djurskydd

Respekt mot djur och djurs rättigheter är viktiga, men Partiet Nyans anser att det finns situationer där människors rättigheter kan gå före djurs. Sverige är ett mångkulturellt land med skiftande etnisk- och religiös bakgrund.

 • Vi står bakom den svenska djurskyddslagstiftningen, men vill tillåta traditionell kosher- och halalslakt.

Ekonomi

Partiet Nyans ekonomiska politik skall baseras på besparingar. I Sverige slösar vi alldeles för mycket skattepengar på ogenomtänkta projekt och upphandlingar.

 • Partiet Nyans vill ändra attityd och införa ett nytt upphandlingssystem där ytterligare kostnader utöver de som presenterats vid projektets början inte skall accepteras.
 • Vi har också ett onödigt komplicerat och kostsamt politiskt system. Vi vill dra ner på antalet politiker runtom i landet. Antalet riksdagsledamöter skall ligga under 200 och antalet nämnder skall minskas.
 • Partiet Nyans vill också avskaffa Sveriges landsting. På så sätt sparar vi miljarder varje år som sedan kan användas för att bygga upp vår välfärd.
 • Sist men inte minst inser vi att även om Sveriges statsskuld är mycket låg, så är vi trots allt ett av världens mest skuldsatta länder sett i förhållande till BNP eftersom hushåll och företag sitter på en sammantagen skuld på över 280 % av BNP. Lägger man till statsskulden så är vår totala skuld över 300 % av BNP. Vårt skattetryck ligger på drygt 43 % vilket är bland det högsta i världen. Vi har inga stora marginaler i ekonomin. Skall lån tas måste det göras för investeringar som återbetalar sig. För statliga lån är resurser som tas med framtiden som garanti och måste betalas tillbaka av de som betalar skatt i framtiden. Vår ekonomiska politik måste bygga på principen att lån skall återbetalas, sparsamhet uppmuntras, investeringar vara väl genomtänkta.

Energi och Miljö

Enligt Svenskt Näringslivs senaste prognos från 2019, så väntas Sveriges elbehov fram till 2045 öka med 60 %. Från dagens 126 TWh (Terrawattimme) till 200 TWh 2045. Detta motsvarar den årliga genomsnittliga produktionen från 11 Ringhals-1-reaktorer.

Elektrifiering av transportsektorn genom utbyggnad av tågnät, elbilar, trådbussar, trådlastbilar m.m. samt delar av industrin väntas stå för merparten av det ökade elbehovet Stålindustrin står för ca 10 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Målet framöver är att producera stål på ett sätt som inte höjer koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Järnmalm består till största delen av järn och syre. Idag används stenkol för att smälta järnmalm och separera järn från syre. Genom en process som kallas direktreduktion hoppas stålindustrin kunna använda vätgas istället. Stål kräver att kol tillförs till järn. Detta kol skall tillföras genom förbränning av träkol. Träkolet skall produceras från skog. Vätgasen skall fås genom elektrolys av vatten där man separerar vatten (H20) så att man får vätgas (H2) och Syre (02). Elektrolys kräver el. Hur skall Sverige möta detta växande elbehov? Varifrån skall elen komma?

Effektiviseringar görs hela tiden inom teknikutvecklingen och denna har Svenskt Näringsliv tagit hänsyn till i sin prognos. Det står klart att elproduktionen i Sverige kommer behöva öka för att möta ett växande behov till följd av elektrifiering samt en växande befolkning. Dessutom är det viktigt för klimatets skull att vi även i framtiden kan exportera ren koldioxidsnål el till länder med smutsigare el såsom Tyskland, Polen och Danmark. Enligt European environmental agency släppte Sverige år 2016 ut 13,3 gram koldioxid per kWh el som producerades. Samma siffra för Tyskland var 441 gram/kWh. För Polen var den 773 gram/kWh och 166 gram/kWh för Danmark.

Att Sverige släpper ut så pass lite koldioxid i förhållande till vår elproduktion, beror på att vi har en elmix som består mestadels av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. 2018 producerades 159 TWh el. Kärnkraften stod för ca 41,5%, vattenkraften 38,4% och vindkraften för 10,4 %. Resterande andel utgjordes nästan uteslutande av kraftvärme som eldas med en blandning av hushållsrester, skogsrester och en liten del torv och stenkol. Samt reservaggregat i Karlshamn som eldas med tungolja på vintern. Solceller stod för drygt 0,24 % av elproduktionen.

 • Partiet Nyans anser att en elmix bestående mestadels av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft fungerar mycket väl eftersom kärnkraften står för en konstant produktion av baskraft, medan vattenkraft och vindkraft kan regleras upp och ned i takt med väderomslag. När det blåser kan vatten sparas i kraftdammarna.
 • Partiet Nyans vill däremot inte bygga ut vindkraften mer än det finns koldioxidsnål el att reglera den med. I Sverige är detta framförallt vattenkraft och kraftvärmeel från biomassa. Kungliga vetenskapsakademien IVA menar att moderniseringar av befintliga vattenkraftverk skulle kunna ge ytterligare 5-6 TWh el per år. Utbyggnad av de skyddade älvarna och övriga vattendrag skulle kunna ge ytterligare 100 TWh el per år.
 • Partiet Nyans vill dock inte bygga fler kraftdammar eftersom detta skulle förstöra miljöer som är mycket viktiga för vandrande fiskbestånd och andra djur. Har man väl byggt ut vattenkraft så förändras livsmiljöerna för människor, djur och växter för mycket lång tid framöver. Restprodukter från skogen kan användas till biokraftel, men mycket träkol kommer behövas i stålindustrin samtidigt som det går åt skog till timmer. Därför bedömer Partiet Nyans att mängden reglerkraft som kan fås genom biokraftel är rätt begränsad.

Partiet Nyans vill även att statliga Svea Skog som äger 3,1 miljoner hektar produktiv skogsmark (14% av den svenska skogsmarken) ändrar sina ägardirektiv så att mer mark åsidosätts för naturreservat. Detta eftersom skogar som får växa under lång tid binder mer kol än skogsplantager. Och större delen av Sveriges yta utgörs inte längre av riktig skog utan av skogsplantager med gran och tall. Enligt sidan Skogssverige så utgörs 39 % av virkesvolymen av tall, 42 % av gran och 12 % av björk. Genom att så mycket skogsyta endast planteras med gran och tall så försvinner mycket av den biologiska mångfalden. Dessutom skuggar tätt planterade granar ihjäl mycket av den bottenvegetation som annars hade växt upp.

 • Partiet Nyans anser att större värden finns att hämta i naturturism genom att locka ornitologer och andra naturentusiaster till vårt land. Vi vill därför ge Svea skog direktiv att åsidosätta fler skogsområden till naturreservat samt plantera mer lövskog på produktiv skogsmark. Gran och tall är mer känsliga för skogsbränder eftersom de innehåller terpener som man framställer terpentin av och brinner därför lättare. Granen är mest lättantändlig eftersom dess barr växer närmare marken. Skog med större andel lövträd är inte lika känslig för skogsbränder.

Det finns en del myter om kärnkraften som vi bestämt tar avstånd ifrån. För det första så går det inte att framställa kärnvapenplutonium med civila reaktorer. I en civil reaktor bildas alldeles för höga halter av Plutonium 240/241 som får ett tänkbart kärnvapen att överhettas och falla sönder eller fördetonera. Detta beror på att Plutonium-240/241 naturligt avger stora mängder neutroner som spontant startar kedjereaktioner innan Plutoniumet komprimerats tillräckligt av en inledande implosionsexplosion. Amerikanerna försökte under Manhattanprojektet att tillverka en bomb med plutonium motsvarande det från en civil reaktor. Bombmodellen kallades Thin Man, men fungerade aldrig. Detonationen blev aldrig större än motsvarande massa TNT. Alla länder som skaffat kärnvapen har gjort det innan de skaffat civil kärnkraft. De har gjort det antingen med reaktorer avsedda att tillverka kärnvapenplutonium (Pu-239). Eller genom kraftiga centrifuger som separerar klyvbart Uran-235 från Uran-238 under rotationshastigheter på flera tiotusen varv per sekund. Viktigt att poängtera är också att amerikanska kärnreaktorer efter kalla krigets slut hjälpte till att oskadliggöra motsvarande 20.000 ryska stridsspetsar genom att använda dem som bränsle. Projektet hette ”Megatons to Megawatts”.

 • Partiet Nyns ser snarare att energifattigdom är en källa till konflikter och här kan kärnkraften vara en del i att förse världens fattiga med el.

Kärnkraften är mycket koldioxidsnål. Detta beror på att energiinnehållet i bränslet är mycket stort. Sett till elproduktion så är materialåtgång i form av stål, cement m.m. lägre än för andra elslag. Brytning av metaller och cementtillverkning blir mindre omfattande, vilket kräver mindre mängd fossila bränslen för diverse maskiner. Vattenfall uppger i sin livscykelanalys att kärnkraften i deras nordiska elmix ger växthusgasutsläpp motsvarande 5 gram koldioxid per producerad kWh. Siffran för vattenkraft är 9 g/kWh, vindkraft 15 g/kWh, naturgas 503 g/kWh, torv 636 g/kWh och kolkraft 781 gram/kWh. Kärnkraften är alltså vårt mest koldioxidsnåla elslag. Kolkraften ger tveklöst störst utsläpp.

Kritiker som påstår att kärnkraften är dyr och inte bär sina egna kostnader hänvisar ofta till projekten Flamanville i Frankrike, Olkiluoto i Finland och Hinkley Point i Storbritannien. Alla dessa projekt dras med förseningar men utgörs av en och samma reaktordesign, nämligen den franska Areva EPR (European Pressurised Reactor). Denna reaktordesign har dragits med inledande designfel som försvårat utbyggnad och gjort utbyggnaden mer kostsam. Det finns dock betydligt fler lyckade projekt med reaktordesigner som byggts ut enligt kostnads och tidsplanen såsom den koreanska APR-1400. Från 1996 fram till 2016 byggde Sydkorea ut 13 reaktorer och den genomsnittliga konstruktionstiden var 56 månader dvs. 4 år och 8 månader. Japan och Kina har byggt ut kärnkraft än snabbare under samma tidsperiod. Med en väl beprövad reaktordesign och en kunnig arbetsstyrka som är van vid att bygga ut reaktorn, så går det faktiskt att bygga både billigt och inom uppsatt tidsram. För närvarande är 50 reaktorer under konstruktion runtom i världen och långt fler är planerade.

WHO slår i sin rapport fast att 53 människor dog i samband med reaktorexplosionen i Tjernobyl samt i det efterföljande uppröjningsarbetet. Upp till 4000 människor kan komma att dö i förtid till följd av exponering för strålningen. Tjernobylkatastrofen och dess offer får inte glömmas bort. Men kärnkraftens dödlighet måste också ses i ljuset av andra energikällor. Det finns dessvärre ingen helt säker energikälla. Människor dör i gruvolyckor i brytning av stenkol, uran, koppar, järn m.m. De dör i gasexplosioner eller på förolyckade oljeplattformar. Miljoner dör varje år till följd av luftföroreningar, cancerogena ämnen eller kvicksilver som kolkraftverk släpper ut. Brustna dammar dödar också. Räknar man samman de olika kraftslagens dödsoffer sett till mängden producerad el, så slår flera studier fast att kärnkraften är det kraftslag som dödat minst antal människor per producerad TWh. Den allra dödligaste energikällan är brunkolet. Our World in data ger att kärnkraften dödat 0,07 människor per producerad TWh medan brunkolet dödat 32,72.

En intressant uppgift från Svensk kärnbränslehantering är att när alla nuvarande svenska reaktorer tjänat ut, så kommer allt avfall från dessa rymmas i en volym motsvarande en tredjedel av Globen. Slutförvaret är planerat att byggas i Forsmark. Sannolikt kommer dock mycket av avfallet återanvändas som bränsle i olika koncept av fjärde generationens kärnkraft. Sådana reaktorer kan utvinna ännu mer energi ur bränslet och samtidigt korta slutförvarstiden till ett par århundraden istället för 100.000 år.

 • Partiet Nyans vill ersätta befintliga kärnreaktorer med nya och göra det möjligt att bygga fler än 12 reaktorer om det bedöms som nödvändigt för att täcka framtida elbehov, för att kunna bygga ut ny kärnkraft medan gamla reaktorer under tiden fortsätter att drivas samt för att kunna driva mindre forskningsreaktorer i fjärde generationens kärnkraft.
 • Partiet Nyans vill fortsätta bygga ut vindkraften i den mån det finns koldioxidsnål reglerkraft och med hänsyn tagen till rovfågelpopulationer och andra naturvärden.
 • Partiet Nyans vill modernisera vattenkraften, men inte bygga ut fler dammar.
 • Partiet Nyans vill satsa mer statliga pengar på forskning och utveckling av energilagringsmetoder och fjärde generationens kärnkraft. Detta för att kunna bygga ut mer vindkraft på sikt och för att ta fram reaktorer som kan återanvända befintligt avfall och korta slutförvarstiden. Forskningen bör även sträva efter att ta fram energiteknologi som är billig nog att kunna användas även av världens fattigaste länder.
 • Partiet Nyans vill ändra Svea Skogs ägardirektiv så att fler områden avsätts till naturreservat och mer lövskog planteras.
 • Partiet Nyans vill utreda möjligheterna för ett gemensamt finansierat höghastighetstågnät inom hela EU. Samhällsekonomiskt och miljömässigt ser vi inte att det lönar sig för Sverige att ensamt satsa på höghastighetståg. Det skulle kunna vara en vettig idé om hela EU ställde sig bakom ett gemensamt projekt.

Slutligen menar Partiet Nyans att Sverige måste förbereda sig på ett scenario där världen värms upp med mer än 1,5 grader eller rentav mer än två grader. IPCC uppger nämligen att världen måste minska utsläppen till noll fram till 2050 för att därefter börja suga upp koldioxid ur atmosfären på olika sätt för att ha en hyfsad chans att klara 1,5-gradersmålet. Världens totala energikonsumtion är idag 17 terawatt, vilket motsvarar drygt 17.000 Ringhals-4-rektorer som kör med full effekt hela dygnet året runt. 80 % av den här energin täcks av fossila bränslen. Så fram till 2050 måste världen fasa ut fossila bränslen motsvarande mer än 13.600 Ringhals-4-reaktorer. Samtidigt som befolkningen beräknas nå 9 miljarder år 2050 och 800 miljoner människor idag fortfarande lever helt utan el. Delar av Indien och Centralafrika beräknas drabbas särskilt hårt av klimatförändringens konsekvenser, medan Sverige klarar sig bättre i de flesta klimatscenarier. Vi måste vara inställda på att många människor kommer börja söka sig norrut. Nordligt belägna länder måste ta ett gemensamt ansvar så att dessa flyktingar mottas på ett bra sätt.

Ensamkommande barn

Ensakommande barn har varit ett mycket omdebatterat ämne. Det är uppenbart att gymnasielagen var dåligt formulerad från början. Regeringen och samarbetspartierna bär skulden för det. Men Partiet Nyans anser att utvisning av människor till ett så pass instabilt land som Afghanistan, inte är en rättvis och human väg att ta. Dessa individer som kom hit som ensamkommande barn, har fått ett nytt hem här i Sverige och skall inte utvisas till ett land som UD avråder resor till. Vi vill därför ha amnesti för samtliga individer som kommit till vårt land som ensamkommande barn.

EU

Partiet Nyans är ett EU-vänligt parti. Vi anser att EU är oerhört viktigt för att bevara freden och värna demokratin. I en globaliserad värld behöver alla länder samarbeta, dels för att värna ekonomin dels för kulturutbytet. Det europeiska samarbetet ska värnas, inte avvecklas. Vi tycker dock att det finns allvarliga brister i samarbetet, till exempel gällande flyktingmottagandet. Dessutom har EU i högre grad börjat agera som en kristen klubb och alltmer stängt dörren mot omvärlden. EU behöver utvidgas. Vi är därför positiva till ett bosniskt och turkiskt medlemskap i unionen. Det skulle minska risken för interna konflikter i dessa länder och föra dem närmare oss.

 • Partiet Nyans säger nej till EMU.
 • Partiet Nyans vill se ett bättre samarbete gällande säkerheten inom EU:s gränser för att motverka organiserad kriminalitet.
 • 3,6 miljoner flyktingar fördelade på 511 miljoner invånare är inget problem om alla EU-länder ställer upp. Partiet Nyans vill därför införa ett ärligt kvotsystem baserat på medlemsländers förmåga.
 • Partiet Nyans vill omedelbart slopa kravet på att söka asyl i första land. Dublinförordningen behöver förnyas eller ersättas.
 • Partiet Nyans vill sätta press på EU-länder som inte vill ta emot flyktingar och dra in EU-bidraget om ovilligheten fortsätter och kunna införa ytterligare sanktioner.
 • Partiet Nyans vill bygga mottagningsplatser i Bulgarien och Grekland. Vi vill se till att samtliga medlemsländer har sina myndigheter på plats så att varje asylansökan kan handläggas skyndsamt och flyktingar flyttas vidare via säkra vägar.

Fallskärmar

Partiet Nyans anser att det är fel med fallskärmar. Tanken med fallskärmar var att höga chefer skulle känna att de kunde ta risker utan att behöva vara oroliga för sin egen försörjning utifall att en satsning slog slint och de blev av med jobbet. Vi anser att fallskärmarna nu blivit så stora att de uppmuntrar till överdrivet risktagande. Även högtuppsatta politiker får mycket generösa ersättningar bl.a. i form av pensionsavtal och avgångsvederlag som gör att de inte behöver oroa sig särskilt mycket för eventuella konsekvenser om de skulle förlora jobbet, vilket även uppmuntrar till onödigt risktagande från politiker och tjänstemän.

 • Partiet Nyans vill avskaffa fallskärmar och avgångsersättningar.
 • Partiet Nyans vill att politiker och tjänstemän skall söka sig till A-kassan precis som vilken svensk medborgare som helst.

Familjen

Sveriges befolkning blir allt äldre. Födelsetalet uppskattades av SCB år 2019 till 1,7 barn per kvinna. Med ett sådant födelsetal blir varje ny generation 20 % mindre än föräldragenerationen. För att ha ett fungerade samhälle och ekonomi i framtiden utan att vara helt beroende av arbetskraftsinvandring, får Sveriges födelsetal inte bli för lågt. Partiet Nyans vill uppmuntra familjebildning, barnafödande och adoption. Vi är helt medvetna om att vi behöver en starkare infrastruktur d.v.s. gott om förskole- och skolplatser, bostäder och jobb för att människor ska känna sig trygga nog att våga bli föräldrar. Vår hållning är dock att det är föräldrarna som själva skall försörja sina barn. Bidrag skall i första hand gå till dem som inte klarar sin egen försörjning.

Familjeåterförening

Partiet Nyans anser att invandring berikar Sverige med ny kultur och nya kompetenser. Vi vill därför bland annat underlätta anhöriginvandring. Den som förälskar sig i en utlänning eller har en familjeanknytning, skall ha möjlighet till förening i Sverige så fort som möjligt under förutsättning att man kan försörja sig själv och personen i fråga.

 • Partiet Nyans vill se kortare handläggningstider hos Migrationsverket.
 • Migrationsverkets uppdrag behöver ses över. Vi vill utreda möjligheten att flytta en del av myndighetens uppdrag till kommunerna.
 • Vid familjeåterförening skall den sökande inte behöva vänta längre än 6 månader för att få ett beslut från Migrationsverket.

Fastighetsskatt

Partiet Nyans vill införa en låg och symbolisk fastighetsskatt som ska öronmärkas och användas endast för bostadsbyggande av den tilltänkta myndighet som vi vill upprätta för att centralisera bostadspolitiken.

Friskolor

Partiet Nyans är för friskolor och anser att det behöver bli lättare att starta skola som fristående aktör. Kvalitén på utbildningen är viktigare än huvudmannen. Fler friskolor är vad som behövs inte färre. Vi vill däremot stärka kontrollen över skolorna. Skolor som inte levererar goda resultat skall inte tolereras oavsett huvudman. Partiet Nyans vill låta fristående utförare (helst stiftelser och föreningar) ta över samtliga misslyckade skolor i förorterna.

  

Företagande

4 av 5 jobb skapas i småföretagen, men i dagens Sverige känner dessvärre många småföretagare sig pressade och motarbetade av staten. Alldeles för höga avgifter och komplicerade regelverk gör vardagen svårare för företagare samtidigt som den svarta marknaden i vissa fall gynnas.

 • Sverige är ett mångkulturellt land som kontinuerligt ger plats åt nya svenskar som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden som företagare. För att underlätta detta bör regelverket för att starta upp företag förenklas.
 • Partiet Nyans vill att Skatteverket skall erbjuda service på fler språk för att underlätta för företagare som har språksvårigheter.
 • Café- och restaurangbranschen är kanske den populäraste branschen i Sverige för nya svenskar som vill starta egen verksamhet eller som söker anställning. Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för företag inom Café- och restaurangbranschen med färre än 10 anställda.
 • Partiet Nyans vill halvera momsen inom café- och restaurangbranschen oavsett verksamhetens storlek.
 • Partiet Nyans vill avskaffa aktiekapital helt och hållet. Aktiekapital är en onödig symbolavgift.
 • Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för anställda under 25 år samt för nyanlända.
 • Partiet Nyans vill se skattelättnader för företag som anställer via arbetsförmedlingen.

Författningsdomstol

Partiet Nyans anser att Sverige behöver en författningsdomstol som ska kontrollera lagarnas förenlighet med grundlagen. Författningsdomstolen skall också kunna hantera vissa enskilda fall när medborgare känner sig orättvist behandlade av myndigheter eller privata aktörer. Vi vill därför tillsätta en utredning för att upprätta en svensk författningsdomstol.

Förmögenhetsskatt

Partiet Nyans anser att förmögenhetsskatt bara är symbolpolitik som tvingar svenskt kapital ut ur landet. Vi säger därför nej till förmögenhetsskatt.

 

Försvar

Sverige har länge varit ett neutralt land som inte haft krig på mer än 200 år. Under de senaste decennierna har det svenska försvaret bantats rejält.

Partiet Nyans anser att Sverige skall ha ett starkt försvar. Det är viktigt att bibehålla inflytande inom Östersjöregionen. Det svenska försvaret behöver stärkas och effektiveras för att kunna skydda svenska intressen och bevara freden i vårt närområde. Försvaret är också viktigt för att hantera krissituationer.

 • Svenskt försvar kostar svenska skattebetalare 65 miljarder kronor årligen. Partiet Nyans vill att staten skall undersöka vilka uppgifter försvaret måste fylla samt hur försvarets uppdrag kan utföras så kostnadseffektivt som möjligt.
 • Partiet Nyans anser att Hemvärnet behöver stärkas ytterligare. Hemvärnet är en viktig brygga mellan militär och civilsamhället och engagerar idag 22 000 frivilliga. Utöver en rent militär roll kan hemvärnet även kallas in i krissituationer för att sätta upp militärsjukhus, assistera brandkår, hjälpa till vid översvämningar m.m. Hemvärnstanken bygger på ett lokalförankrat försvar med ständig beredskap hos civilsamhället, brett engagemang bland befolkningen samt utrustning som finns tillgänglig hos mindre lokala förband. Vi vill anställa fler hemvärnssoldater och ge Hemvärnet utökade befogenheter och kompetens att stärka upp polis, försvar och räddningstjänst vid behov. Detaljerna kring förslaget behöver studeras vidare.
 • Partiet Nyans är mot NATO. Vi vill istället arbeta för att bilda en europeisk militärallians.
 • Partiet Nyans är för obligatorisk värnplikt.
 • Partiet Nyans vill utöka det svenska stödet till FN:s fredsstyrkor.
 • Partiet Nyans vill fördjupa det militära samarbetet mellan nordiska länder.
 • Partiet Nyans vill bilda en nationell digital försvarsstyrka för att skydda landet mot cyberattacker.

Föräldraförsäkring

Partiet Nyans anser inte att politikerna och därmed staten skall lägga sig i hur föräldraförsäkringen ska fördelas mellan föräldrarna. Olika familjer har olika förutsättningar. Egenföretagare kan tex. ha svårt att ta ledigt längre perioder. Fördelning av föräldradagarna skall därför överlåtas till föräldrarna.

HBTQ

Partiet Nyans kommer aldrig kompromissa med principen om alla människor lika värde och individens rätt att forma sitt eget liv. Det är aldrig okej att diskriminera eller begå hatbrott mot människor p.g.a. sexuell läggning. Idag finns därför sexuell läggning bland diskrimineringsgrunderna i straffbestämmelserna om olaga diskriminering. Detta står Partiet Nyans bakom.

Vi anser samtidigt att politiker, politiska partier och myndigheter inte skall lägga sig i det budskap som religiösa församlingar predikar eller hur religiösa skrifter utformas. Partiet Nyans anser att religiösa ledare skall ha rätten att under yttrandefriheten och religionsfriheten predika och sprida sina budskap även om dessa strider mot normativa moraliska principer och värderingar. Den enda begränsningen är då budskapet är direkt olagligt, likt hets mot folkgrupp. Livsåskådningar, ideologier och moralsyner, oavsett religiösa eller sekulära, skall inte påtvingas någon medborgare, varken av församlingar, myndigheter eller andra. Partiet Nyans anser att präster, pastorer, imamer, rabbiner och andra religiösa ledare själva skall bestämma huruvida de vill eller inte vill utföra samkönade vigslar och därför motsätter vi oss vigseltvång.

Hedersförtryck

Hedersförtryck är ett reellt problem som förekommer i vitt skilda kulturer. Partiet Nyans anser dock att dagens debattklimat om hedersförtryck bidrar till stigmatisering av muslimer. Religion behöver inte ha något med problemet att skaffa. De senaste decennierna har det uppkommit flera organisationer som finansieras genom skattemedel och bidrar till grov islamofobi genom att bland annat förespråka slöjförbud. Partiet Nyans tar avstånd från dessa organisationer.

 • Partiet Nyans vill ägna sig åt kunskapsbaserad problemlösning istället för populism.
 • Partiet Nyans vill stoppa det statliga och kommunala stödet till organisationer som bidrar till islamofobi i samhället.
 • Partiet Nyans anser inte att rätten att uppfostra sina barn i enlighet med sin religion och tro är detsamma som hedersförtryck.

Hemlöshet

Hemlöshet är helt oacceptabelt i ett av världens mest utvecklade länder, Sverige. Partiet Nyans vill genom lagstiftning ge kommunerna större ansvar för sina hemlösa invånare. Kommuner som inte tar hemlösheten på allvar och som inte kan vidta åtgärder inom en viss tid, skall bötfällas av staten.

Höghastighetståg

Partiet Nyans vill utreda möjligheterna för ett gemensamt finansierat höghastighetstågnät inom hela EU. Samhällsekonomiskt eller miljömässigt ser vi inte att det lönar sig för Sverige att ensamt satsa på höghastighetståg. Det skulle kunna vara en vettig idé om hela EU ställde sig bakom ett gemensamt projekt.

Inkomstskatter

En stabil välfärd byggs med skattemedel och Partiet Nyans är därför positivt till högre skatter. Det måste dock löna sig att betala skatt. Den som betalar skatt skall få god service från staten, bland annat genom bra sjukvård, pensioner, arbetslöshets- och sjukförsäkring. Därför vill Partiet Nyas införa så kallad solidaritetsskatt som endast skall användas för att bygga upp vår välfärd och ta hand om de mest utsatta.

Integration

Debatten rörande integration ägs tyvärr av populistiska och främlingsfientliga krafter och deras s.k. meningsmotståndare som ogärna sopar framför egen dörr. Debatten har gått från arbetsmarknadspolitiska lösningar till att allt oftare röra värderingar och i många fall förespråka assimilering. Människor som flyr krig och förtryck möts ofta av fördomar och förtryck kopplat till kultur- och/eller religionstillhörighet. Faktum är att utlandsfödda är överrepresenterade bland arbetslösa och hårt drabbade av de problem som existerar i våra förorter. Vi anser därför att fokus bör flyttas från människors privatliv till arbetsmarknadspolitiska aspekter.

Fungerande skolor, ett rikt föreningsliv och framgångsrika företag är grunden för ett hållbart samhälle. Men den rådande otryggheten och bristen på framtidstro i landets utsatta områden är ett hinder för detta. Det behövs en rad åtgärder inom flera områden för att vända utvecklingen.

 • Partiet Nyans vill kombinera SFI-undervisning med yrkesförberedande utbildningar för de som saknar jobb. Yrkesförberedande utbildningar förser arbetsgivare med kompetent arbetskraft, människor med jobb, staten med skatteintäkter och landets företag med stärkt konkurrenskraft på den globala marknaden. Yrkesutbildningarnas status behöver höjas, utbildningsplatserna behöver bli fler och utbildningens innehåll utformas i samarbete med arbetsgivarna så långt det är möjligt.
 • Vi vill dessutom utreda möjligheten att göra språkundervisning obligatorisk. Dock skiljer sig våra argument från de främlingsfientliga krafternas. Partiet Nyans anser att alla som kommer till Sverige skall lära sig så pass bra svenska att de kan stå upp för sina rättigheter och vara delaktiga i samhället utan att behöva hjälp från andra. Kunniga invandrare är nog det som skrämmer de främlingsfientliga krafterna mest.
 • Vi behöver inse att kommunerna har misslyckats med skolan. Skolan bör omedelbart förstatligas och styras av experter, inte fritidspolitiker med begränsad kunskap om hur en skola fungerar. Skolor med dåliga resultat belägna i förorter behöver öppnas för privata utförare som visat att de kan leverera resultat. Helst stiftelser som inte har lika stort vinstintresse.
 • Det behöver bli lättare att starta skola som fristående aktör. Fler friskolor är vad som behövs inte färre.
 • Vi behöver utöka stöd i form av lokaler och kompetenshöjande åtgärder till Sveriges civilsamhälle. De religiösa församlingarna behöver inkluderas i arbetet, inte trängas undan och försummas.
 • Partiet Nyans vill prioritera medborgarnas väl och ve före partiet. Vårt syfte är att bli ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter.
 • Partiet Nyans vill tillåta positiv särbehandling med hänsyn tagen till ras eller etnicitet i samma utsträckning som det idag råder könskvotering inom arbetsliv och utbildning.

 

Irreguljära migranter

Enligt uppgifter från polisen finns det en betydande del irreguljära migranter (flyktingbarn) i Sverige. Stöld, rån och droghandel är bara några av de olagligheter som ungdomarna ägnar sig åt. Det handlar oftast om människor som saknar en fastställd identitet och som uppger falska namn när de åker fast, vilket komplicerar polisens utredningsarbete. Vi måste konstatera att rättsväsendet har problem med hantera människor som lyckats skaffa sig flera olika falska namn och födelseår. Vårt system är inte byggt för att hantera människor som saknar personnummer och fast adress.

 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter i uppdrag att omgående åtgärda rådande systemfel inom administrationen.
 • Vi vet att en del av dessa ungdomar väljer att begå brott för att ha tak över huvudet. Idag är det inte möjligt att utvisa dessa ungdomar eftersom vi inte vet från vilket land de kommer. Partiet Nyans vill därför erbjuda en ärlig chans till samtliga irreguljära migranter genom en ny identitet och ett nytt program med utbildning och efterföljande krav på att ta anställning, alternativt samhällstjänst med exempelvis klottersanering.

 

Islamofobi

Enligt statistik sammanställd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har hatbrott med islamofobiska motiv ökat stadigt sedan 2009. Sveriges muslimer upplever dagligen både fysiska och verbala personangrepp av rasistisk karaktär. Skadegörelse och vandalisering av egendom är bara några exempel på detta fasansfulla fenomen.

Svenska muslimer skall åtnjuta samma fri- och rättigheter som andra svenska medborgare. Den svenska staten är ytterst ansvarig för deras trygghet och säkerhet. Ändå är det få islamofobiska brott som blir uppklarade. Istället för politiskt stöd, möter muslimer absurda förslag såsom att kriminalisera muslimskt praktiserande och kultur såsom att förbjuda slöja i skolan. Det är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas.

 • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna islamofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta islamofobi som ett specifikt arbetsområde.
 • Partiet Nyans vill att muslimer skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen samt att islamofobi får en egen brottsrubricering.
 • Partiet Nyans vill förbättra mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen. Vi vill därför att polisen och Säpo aktivt arbetar för att etniska minoriteter skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.
 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till islamofobi.

Israel och Palestina

Judar, muslimer och kristna har levt sida vid sida i fred i flera hundra år. Israel-Palestinakonflikten är bland världens längst pågående konflikter och behöver lösas på ett rättvist sätt. Konflikten har dessvärre drabbat palestinier på många olika sätt.

Istället för att acceptera tvåstatslösningen, lägger Israel fram en annekteringsplan.

På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, bor omkring 550.000 israeler i bosättningar som enligt internationell rätt betraktas som olagliga. Och cirka tre miljoner palestinier är bosatta i samma område. Enligt Fjärde Genèvekonventionen är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sin egen civilbefolkning in i ett ockuperat område. Israel är en av de stater som har godkänt konventionen samtidigt som de bryter mot den.

Att en mark är “historiskt judisk” är inget bra argument för att ockupera ett territorium och inskränka mänskliga rättigheter. Partiet Nyans anser att EU och Sverige måste visa handlingskraft på riktigt och markera mot Israel genom hårda sanktioner.

 • Partiet Nyans är ett palestinavänligt parti.
 • Partiet Nyans vill att den israelska ockupationen av palestinsk mark ska upphöra snarast.
 • Partiet Nyans vill att Sverige ska verka aktivt för att införa sanktioner mot Israel inom bland annat FN och EU.
 • Partiet Nyans tar inte ställning för det palestinska politiska styret. Partiet Nyans tar ställning för det palestinska folket.
 • Partiet Nyans erkänner inte Jerusalem som Israels huvudstad.

Jämställdhet & Jämlikhet

Partiet Nyans vill bedriva en individbaserad jämställdhets- och jämlikhetspolitik d.v.s. individen ska vara i fokus oavsett kön, etnisk och religiös bakgrund. Vi anser att vi kan uppnå den perfekta jämställdheten och jämlikheten genom att lägga vikt vid individens kompetens. Vi är helt medvetna om att det finns strukturella och juridiska problem som hindrar att individers kompetens får genomslag. Vi ser därför inget problem med att införa kvotering och positiv särbehandling inom myndigheter och privata företag om vi anser att en vis grupp diskrimineras p.g.a. kön, sexuell läggning, religiös och etnisk bakgrund.

Kameraövervakning

Partiet Nyans vill se större användning av kameraövervakning på allmänna platser för att öka tryggheten och motverka brottsligheten. Vi vill bygga ut ett övervakningssystem i storstäderna. Vi tycker att trygghet är viktigare än integritet.

Kina

Coronapandemin fortsätter att sprida sig, skörda liv och slå hårt mot världsekonomin. Det är uppenbart att kommunistdiktaturen mörkade inledningsvis pandemin och ignorerade experters råd. Värdefull tid gick förlorad då viruset kunde ha isolerats och hejdats. Det är inte första gången Kina och världen får lida till följd av kommunistdiktaturens agerande.

Faktum är att detta virus kanske inte ens uppstått om de kommunistiska myndigheterna lyssnat till omvärldens vädjan om att stänga marknader som blandar försäljning av viltkött med kött från tamdjur. I det här fallet tycks ett coronavirus från fladdermus ha överförts till en myrkotte eller hund som sedan smittat en människa. I tidigare fall har utbrott av fågelinfluensa startat när vilda fåglar smittat tamfåglar som sedan smittat människor. Köttmarknader i Kina är perfekta grogrunder för nya virus som först kan hoppa från vilda djur, till tamdjur och sedan till människa. Varför lyssnade inte kommunistdiktaturen till omvärldens vädjan?

Kommunismen bär många likheter med nationalsocialismen. Båda presenterar utopiska visioner, förespråkar planekonomi, ser radikala samhällsförändringar som den enda vägen framåt och ser våldet och undanröjandet av minoriteter som en förutsättning för att majoriteten skall få det bättre. Båda ideologier hyser en fanatisk tro på att man agerar rätt, i allas intresse och för en god sak.

Under Mao och proletariatets diktatur dog över 50 miljoner människor i det stora språnget framåt, diverse utrensningar samt kulturrevolutionen. Deng Xiaoping öppnade upp för mer av fri marknadsekonomi, men inledde aldrig någon demokratisering. Istället beordrades militären att ingripa mot demonstrationerna vid himmelska fridens torg år 1989.

Ända sedan Xi Jinping (även känd som Nalle Puh) tillträdde som kommunistpartiets generalsekreterare år 2012 så har censuren i Kina skärpts, vilket bland annat reportrar utan gränser vittnar om. Folk försvinner. Vissa återfinns inte, andra torteras och får genomgå rättegångar i separata domstolar som är underställda kommunistpartiet. Den tidigare gränsen som sade att ingen kinesisk president får sitta mer än två mandatperioder har tagits bort, vilket innebär att Xi kan bli omvald av partiet hur många gånger som helst. Mer makt knyts direkt till Beijing och ledande oppositionella i partiet har bytts ut mot personer som är lojala mot Xi. Kina går från partidiktatur till enmansdiktatur. Mot en återgång till Maoeran.

Samtidigt rapporteras miljoner muslimska uigurer ha satts i läger för att omskolas enligt Hankinesers kultur. Barn tas från sina föräldrar och sätts i Hankinesiska familjer. Lojala partimedlemmar sätts i uiguriska hem och blir hemmaboende spioner och rapportörer. Hong Kong styrs i allt högre grad från Beijing via den lokala mellanhanden Carrie Lam. Kantonesiska tas bort som språk från skolor och myndigheter. Det lokala självstyret och identiteten inskränks alltmer. Och i hela Kina sätts hundratals miljoner övervakningskameror upp och ett socialt kreditsystem införs.

Samtidigt fortsätter europeiska företag att investera i den här brutala diktaturen. Huvudanledningen är tydligen att det är billigare att producera i Kina jämfört med i Europa. Därtill vill EU att Kina avskaffar handelshinder som utestänger europiska företag från vissa sektorer på den kinesiska marknaden. Föreställ er att Nazityskland existerat än idag. Skulle vi accepterat ett liknande samarbete med denna regim? Definitivt inte! Det är helt obegripligt att Europa har etablerat ett sådant samarbete och gjort sig så pass beroende av kommunistdiktaturen.

 • EU i allmänhet och Sverige i synnerhet bör omgående överväga att lägga ner allt samarbete med kommunistdiktaturen och flytta produktion från Kina till Europa. Vi behöver göra ett moraliskt val mellan pengar och mänskliga rättigheter. Det är uppenbart att de tilltänkta vinsterna liksom mycket av investeringarna i Kina nu är förlorade p.g.a. Coronakrisen. En kris som kommunistdiktaturen är ensamt ansvarig för. Många små och stora företag drabbas hårt och miljoner har förlorat sina jobb.
 • Självklart är det viktigt med billig produktion, men Europa har möjlighet att tillverka saker och ting även inom de egna gränserna om investeringar riktas till de fattigare EU-länderna såsom Bulgarien och Rumänien. För ännu billigare produktion kan samarbeten med närliggande länder som Bosnien, Turkiet och länder i Mellanöstern och Afrika etableras. Detta skulle också skapa stabilitet och förebygga interna konflikter och krig i dessa områden samt föra dem närmare oss. Vi är helt övertygade om att européer gärna betalar några euro extra för en produkt tillverkad i Europa och som skapar jobb för européer istället för att gynna en kommunistdiktatur som förtrycker sin egen befolkning.
 • Partiet Nyans anser inte att Sverige på lång sikt är särskilt beroende av Kina som handelspartner. Enligt Ekonomifakta uppgick vår varuexport år 2019 till 1518 miljarder. 72 miljarder utgjordes av export till Kina. Vår varuimport uppgick till 1501 miljarder kronor varav 77 miljarder kronor utgjordes av import från Kina. Sällsynta jordartsmetaller är en råvara som vi behöver importera från Kina, men dessa skulle lika gärna kunna fås från brytning i amerikanska, australiska eller rentav svenska gruvor. Detsamma gäller komponenttillverkning som skulle kunna utföras i andra länder eller i Sverige.
 • Så länge kommunistdiktaturen fängslar svenska medborgare, inkräktar på självstyret i Hong Kong, hotar uigurernas kultur och säkerhet, genomför frekventa industri och universitetsspionage och inkräktar på egna medborgares fri och rättigheter så kommer partiet Nyans inte verka för mer utbyte med Kina. Tvärtom kommer vi genom svensk lagstiftning, via EU och det globala samfundet verka för isolering av kommunistdiktaturen. Spydigheter från den kommunistiske ambassadören eller utvisning av svenska diplomater från Kina ändrar inte vår inställning. Vi vill inte värna handel med Kina så länge den bara göder kommunistdiktaturen och förslavar kinas befolkning och resten av världen. För Kinas och världens fortsatta välstånd vill vi istället bidra till att kväva diktaturen till döds. Förhoppningsvis kommer de få återstående kommunistdiktaturerna att följa Kinas diktatur i graven. Vi sympatiserar med Kinas befolkning, häpnas över Kinas tekniska framsteg och ser att landet har en mycket rik historia och kultur. Men kommunistdiktaturen skyr vi som pesten.

Kollektivtrafik

Partiet Nyans anser att det är viktigt att använda kollektivtrafik så långt som möjligt för att minska trängsel och värna miljön. Det behövs dock en välfungerande kollektivtrafik för att fler ska lämna bilen hemma och blippa sitt månadskort på bussen, spårvagnen eller tåget. Idag kostar kollektivtrafiken enorma siffror för skattebetalarna p.g.a. alla kontroller och administration inom kollektivtrafiken. Vi vill därför utreda möjligheten att införa gratis kollektivtrafik. De slopade avgifterna för administration och kontroller skulle hjälpa till att finansiera en stor del av kollektivtrafiken och resten vill vi täcka med en ny kommunal kollektivtrafiksskatt. Vi är helt övertygade om att svenska folket gärna betalar lite mer i skatt om de får tillgång till fri kollektivtrafik av hög kvalitet.

 

Kvotering

Partiet Nyans ser inget problem med att införa kvotering inom myndigheter och privata företag om vi anser att en vis grupp diskrimineras p.g.a. kön, sexuell läggning, religiös och etnisk bakgrund.

Kyrkor, Moskéer, Synagogor och trossamfund

Vi anser att religion och religionsfriheten är viktig. Kyrkor, moskéer, synagogor och trossamfund fyller en viktig funktion i samhället. Dessvärre har många religiösa verksamheter, såsom moskéer ekonomiska svårigheter. Partiet Nyans vill därför stödja kyrkor, moskéer, synagogor och trossamfund som saknar ekonomiskt stöd, med statliga medel.

Staten och politiker skall inte lägga sig i hur en religion skall tolkas eller moderniseras eller vad en religiös ledare förväntas predika. Så länge religiösa samfund håller sig till svensk lagstiftning skall inga särskilda åtgärder vidtas bara för att tex. svenska lagstiftare råkar ogilla delar av innehållet i religiösa skrifter. Så länge ett samfunds skrifter eller åsikter inte utgör ett uppenbart hot mot samhället eller bryter mot svensk lag finns det ingen anledning att klaga. Att bedriva häxjakt mot religiösa grupper bara för att dessa har andra åsikter än en själv är inte acceptabelt.

Kärnkraft

Det finns en del myter om kärnkraften som vi bestämt tar avstånd ifrån. För det första så går det inte att framställa kärnvapenplutonium med civila reaktorer. I en civil reaktor bildas alldeles för höga halter av Plutonium 240/241 som får ett tänkbart kärnvapen att överhettas och falla sönder eller fördetonera. Detta beror på att Plutonium-240/241 naturligt avger stora mängder neutroner som spontant startar kedjereaktioner innan Plutoniumet komprimerats av en inledande implosionsexplosion. Amerikanerna försökte under Manhattanprojektet att tillverka en bomb med plutonium motsvarande det från en civil reaktor. Bombmodellen kallades Thin Man, men fungerade aldrig. Detonationen blev aldrig större än motsvarande massa TNT. Alla länder som skaffat kärnvapen har gjort det innan de skaffat civil kärnkraft. De har gjort det antingen med reaktorer avsedda att tillverka kärnvapenplutonium (Pu-239). Eller genom kraftiga centrifuger som separerar klyvbart Uran-235 från Uran-238 under rotationshastigheter på flera tiotusen varv per sekund. Viktigt att poängtera är också att amerikanska kärnreaktorer efter kalla krigets slut hjälpte till att oskadliggöra motsvarande 20.000 ryska stridsspetsar genom att använda dem som bränsle. Projektet hette ”Megatons to Megawatts”.

 • Vi ser snarare att energifattigdom är en källa till konflikter och här kan kärnkraften vara en del i att förse världens fattiga med el.

Kärnkraften är mycket koldioxidsnål. Detta beror på att energiinnehållet i bränslet är mycket stort. Sett till elproduktion så är materialåtgång i form av stål, cement m.m. lägre än för andra elslag. Brytning av metaller och cementtillverkning blir mindre omfattande, vilket kräver mindre mängd fossila bränslen för diverse maskiner. Vattenfall uppger i sin livscykelanalys att kärnkraften i deras nordiska elmix ger växthusgasutsläpp motsvarande 5 gram koldioxid per producerad kWh. Siffran för vattenkraft är 9 g/kWh, vindkraft 15 g/kWh, naturgas 503 g/kWh, torv 636 g/kWh och kolkraft 781 gram/kWh. Kärnkraften är alltså vårt mest koldioxidsnåla elslag. Kolkraften ger tveklöst störst utsläpp.

WHO slår i sin rapport fast att 53 människor dog i samband med reaktorexplosionen i Tjernobyl samt i det efterföljande uppröjningsarbetet. Upp till 4000 människor kan komma att dö i förtid till följd av exponering för strålningen. Tjernobylkatastrofen och dess offer får inte glömmas bort. Men kärnkraftens dödlighet måste också ses i ljuset av andra energikällor. Det finns dessvärre ingen helt säker energikälla. Människor dör i gruvolyckor i brytning av stenkol, uran, koppar, järn m.m. De dör i gasexplosioner eller på förolyckade oljeplattformar. Miljoner dör varje år till följd av luftföroreningar, cancerogena ämnen eller kvicksilver som kolkraftverk släpper ut. Brustna dammar dödar också. Räknar man samman de olika kraftslagens dödsoffer sett till mängden producerad el, så slår flera studier fast att kärnkraften är det kraftslag som dödat minst människor per producerad TWh. Den allra dödligaste energikällan är brunkolet. Our World in data ger att kärnkraften dödat 0,07 människor per producerad TWh medan brunkolet dödat 32,72.

Kritiker som påstår att kärnkraften är dyr och inte bär sina egna kostnader hänvisar ofta till projekten Flamanville i Frankrike, Olkiluoto i Finland och Hinkley Point i Storbritannien. Alla dessa projekt dras med förseningar men utgörs av en och samma reaktordesign, nämligen den franska Areva EPR (European Pressurised Reactor). Denna reaktordesign har dragits med inledande designfel som försvårat utbyggnad och gjort utbyggnaden mer kostsam. Det finns dock betydligt fler lyckade projekt med reaktordesigner som byggts ut enligt kostnads och tidsplanen såsom den koreanska APR-1400. Från 1996 fram till 2016 byggde Sydkorea ut 13 reaktorer och den genomsnittliga konstruktionstiden var 56 månader dvs. 4 år och 8 månader. Japan och Kina har byggt ut kärnkraft än snabbare under samma tidsperiod. Med en väl beprövad reaktordesign och en kunnig arbetsstyrka som är van vid att bygga ut reaktorn, så går det faktiskt att bygga både billigt och inom uppsatt tidsram. För närvarande är 50 reaktorer under konstruktion runtom i världen och långt fler är planerade.

Lärare

I många skolor känner lärare sig både maktlösa och dåligt respekterade. Alla lärare utför ett jätteviktigt jobb för hela Sverige genom att utbilda våra barn och ungdomar. Det är viktigt att lärare känner sig trygga och har inflytande i klassrummet.

 • Partiet Nyans vill därför höja lönerna för lärare.
 • Partiet Nyans vill utöka antalet utbildningsplatser på högskolor och universitet för att på sikt minska lärarbristen. Vi vill utreda hur lärarutbildningen skall utformas för att ge nya lärare så goda färdigheter som möjligt.
 • Partiet Nyans vill utreda hur vi så fort som möjligt kan täcka efterfrågan på nya lärare och underlätta administrationsbörda för befintliga lärare så att mer tid ges för undervisning. Många förändringar har dock utförts på kort tid i svensk skola alltsedan början av nittiotalet. Nya förändringar måste vara genomtänkta, utvärderas noga och inte vara för många på en gång.
 • Partiet Nyans vill förbättra arbetsvillkoren för lärare. Lärare bör endast ha hand om läraruppgifter såsom undervisning. De mer administrativa uppgifterna skall i högre grad skötas av lärarassistenter. Därför vill vi anställa fler lärarassistenter.
 • Vi vill ta hänsyn till lärarnas egna önskemål.

Migration

Varje individ i skyddsbehov har rätt att söka asyl enligt FN-konventionen och EU:s gemensamma regler. Att fördela 3,6 miljoner flyktingar på 511 miljoner invånare är inget problem om alla EU-länder ställer upp. Dessvärre är incitamenten hos de flesta EU-länderna väldig svaga. Partiet Nyans anser att migrationsutmaningen kräver att vi gör oss av med partipolitisk och ideologisk prestige och inser att vi inte kan ta ansvar för hela asylmottagandet på egen hand.

Partiet Nyans anser att Europas asylmottagningssystem är föråldrat och behöver förnyas.

 • Partiet Nyans vill införa ett ärligt kvotsystem baserat på medlemsländers förmåga.
 • Vi vill omedelbart slopa kravet på att söka asyl i första land och modernisera Dublinförordningen.
 • Vi behöver sätta press på EU-länder som inte vill ta emot flyktingar. Vi behöver dra in EU-bidraget om ovilligheten fortsätter och införa ytterligare sanktioner.
 • Partiet Nyans vill bygga mottagningsplatser i Bulgarien och Grekland. Vi behöver se till att samtliga medlemsländer har sina myndigheter på plats så att varje asylansökan kan handläggas skyndsamt och flyktingar flyttas vidare via säkra vägar.

Modersmålsundervisning

Partiet Nyans anser att modermålundervisning är viktig i ett mångkulturellt Sverige. Undervisningen ska vara helt gratis såsom den är nu och möjlighet till fler undervisningstimmar skall finnas om det efterfrågas av elever och föräldrar.  

Nagorno-Karabach

Azerbajdzjan ett land där alla religioner utövas utan statlig inblandning och minoritetsgruppers rättigheter värnas. Landet har varit en fristad för bland annat judar sedan andra världskriget. Flera armeniska kyrkor har därtill renoverats av den azerbajdzjanska staten.

Armenien har vägrat efterleva överenskommelser och brutit mot internationella resolutioner i 30 år. Detta är också grunden för problemet i Nagorno Karabach. Armenien begick också ett massmord på 613 azerbajdzjanska civila i staden Khojaly och 1 miljon azerbajdzjanier (även kurder) tvingades på flykt från området år 1992. Sexhundratusen azerbajdzjaner är fortfarande på flykt och över trehundratusen lever än idag i flyktingläger efter 30 år.

Enligt flera resolutioner av FN och EU är Nagorno-Karabach en del av Azerbajdzjan och Armenien är en illegal ockupationsmakt i området.

 • Partiet Nyans anser att Armeniens illegala ockupations måste upphöra omedelbart. I annat fall behöver sanktioner riktas mot Armenien. Dialog är önskvärt framför våld, men Azerbajdzjan har all rätt att använda våldsmonopol i sitt eget territorium om ockupationen fortsätter.
 • Partiet Nyans erkänner Nagorno-Karabach som en del av Azerbajdzjan.

NATO

Partiet Nyans är mot NATO. Vi vill istället arbeta för att bilda en europeisk militärallians.

Pension, pensionärsskatt och äldre

Partiet Nyans känner en oerhörd tacksamhet gentemot alla som jobbat och byggt upp vår välfärd. Pensionärer som byggt välfärden skall behandlas som de förtjänar. Det är helt oacceptabelt att många äldre lever under ovärdiga förhållanden efter så många års arbete.

 • Partiet Nyans vill därför slopa pensionärsskatten helt och hållet för pensionärer med inkomst under 20.000 kronor. Vi anser att våra pensionärer behöver mer pengar i plånboken för att leva värdigt, förverkliga drömmar eller investera i barnbarn.

Sverige är det framgångsrika land det är idag tack vare våra äldre. Tyvärr så upplever många äldre en ökad ensamhet. Detta måste motverkas. När man studerar svensk historia gällande familjerelationer, så inser man att det tidigare var vanligt att man levde i stora familjer där de äldre togs om hand av deras barn och barnbarn. Med bättre välfärd och utveckling i samhället så anser vi att principen att ta hand om sina äldre dessvärre delvis gått förlorad. Vi förespråkar inte en tillbakagång till gamla tiders samboende med familjen, men vi vill återuppliva traditionen att ta hand om våra äldre och inte lämna dem i ensamhet och utsatthet. Sverige är ett rikt land men tyvärr så lider tusentals pensionärer i det tysta. Hundratusentals lever antingen under gränsen eller på gränsen för fattigdom.

 • Partiet Nyans vill driva en politik som underlättar för våra äldre både socialt men även ekonomiskt.

I 2019 års höstbudget lade regeringen fram skattelättnader och höjd garantipension med ytterligare 200 kronor i månaden. Detta är ett bra första steg, men fler åtgärder krävs.

 • Ytterligare skattelättnader och höjningar av garantipensionen måste finansieras och genomföras.

Socialstyrelsen är idag ansvarig för äldreomsorgen, men det är en myndighet som har ansvar för många andra vård och omsorgsområden. Därför tycker Partiet Nyans att en specialiserad äldreomsorgsmyndighet borde upprättas enbart för att granska och säkerställa kvalitén på äldreboenden. Det finns idag stora brister inom äldreomsorgen. Många av de anställda är inte lämpligt utbildade. Ett annat stort problem är att personal lämnar äldreomsorgen p.g.a. tung arbetsbelastning, dålig löneutveckling och andra arbetsförhållanden. Detta måste motverkas. Både arbetsförhållanden och löner måste förbättras.

Idag är pensionsåldern i Sverige delvis flexibel, vilket betyder att tjänstepensionen kan tas ut efter eget önskemål inom angivna åldersgränser mellan 61 och 67. Garantipensionen kan dock tas ut först vid 65 års ålder. Partiet Nyans vill se en granskning som stöds av vetenskapliga studier gällande var åldersgränserna för uttag av pension bör ligga för olika yrken och antal arbetade år.

Sverige står inför en stor demografisk utmaning där befolkningen blir allt äldre. Detta medför ökade ekonomiska kostnader och utmaningar för samhället. Men Partiet Nyans tror på ett Sverige som ska leverera trygghet och respekt för sina äldre och hitta lösningar gemensamt.

 • Partiet Nyans vill etablera en ny myndighet som granskar och godkänner äldreboenden.
 • Partiet Nyans vill erbjuda garantiplats på äldreboende för alla över 85 år.
 • Partiet Nyans vill bygga ut fler äldreboenden.
 • Partiet Nyans vill förbättra löner och arbetsvillkor för alla som jobbar inom äldreomsorgen.
 • Partiet Nyans vill sänka arbetsgivaravgiften för anställda inom äldreomsorgen.
 • Partiet Nyans vill utvärdera pensionsåldern för olika yrkesområden.
 • Partiet Nyans vill lansera en PR-kampanj för att motverka ensamhet bland äldre.
 • Partiet Nyans vill stärka principen att man skall ta hand om sina äldre.

Politiker

Vi har ett onödigt komplicerat och kostsamt politiskt system. Vi vill dra ner på antalet politiker runt om i landet. Antalet riksdagsledamöter ska ligga under 200 och antalet nämnder skall minskas. Vi vill avskaffa Sveriges landsting och sänka lönerna för politiker. På så sätt sparar vi miljarder varje år som kan användas för att bygga vår välfärd.

Porrfilter

Enligt forskning är personer som konsumerar mycket porr, mer benägna att köpa sex. Forskarna drar också ett samband mellan porrkonsumtion och dålig respekt mot andras gränser. Studier visar vidare att personer som tittar mycket på porr blir avtrubbade och får förändrade attityder kring våld och aggressioner.

 • Partiet Nyans vill därför införa porrfilter på internet. Internetleverantören ska leverera tjänsten med ett filter. Kunden ska sedan ha möjlighet att ta bort filtret genom aktivt val.

Prostitution

Idag är det olagligt att köpa sex i Sverige men inte att sälja sex. Partiet Nyans vill ändra på det och även förbjuda och kriminalisera försäljning av sex. Vi behöver däremot skydda individer som tvingas till att sälja sex. Skydd skall erbjudas individer som befinner sig i en sådan situation, oavsett nationalitet. Partiet Nyans vill också höja straffet för människohandel i alla dess former.

Public service

Partiet Nyans vill ändra finansieringen av Public service. Vi anser att Public service ska finansieras genom reklamintäkter och vill därför avskaffa Public service-avgiften.

ROT- och RUT-avdrag

 • Partiet Nyans vill ta bort rot-och rutavdraget för alla med en inkomst över 70 000 kronor i månaden.
 • Partiet Nyans vill höja taket till 60 procent, så att även folk med vanlig inkomst kan nyttja dessa tjänster.

Samer

I flera tusen år har samerna levt i fyra länder: Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Området som sträcker sig över dessa fyra länder kallas Sápmi (Sameland). Samerna har funnits i Norden innan Sverige, Norge, Finland och Danmark bildades. Under historiens lopp har samerna utsatts för tortyr, tvångsförflyttningar och rasbiologiska tester. Samerna är idag Sveriges urfolk och är erkänd som nationell minoritetsgrupp i grundlagen. Dock fortsätter diskrimineringen mot samer än idag. Den svenska staten inskränker samernas självbestämmande och rättigheter som urfolk och nationell minoritetsgrupp.  Det samiska språket och kulturen är på väg att dö ut.

 • Partiet Nyans är ett minoritetsvänligt parti. Vi vill etablera goda relationer med Sametinget för att ta fram en plan för att förbättra samernas självbestämmande och rättigheter i den svenska delen av Sápmi. Detta i enlighet med internationella bestämmelser om urfolks rättigheter.
 • Partiet Nyans vill tillsammans med Sametinget ta fram en plan för att bevara, skydda och värna det samiska språket och kulturen.
 • Partiet Nyans vill skydda och värna den samiska rätten till land och vatten, inom hela det svenska Sápmi.

Segregation

Partiet Nyans anser att vi behöver ändra vår syn på segregation. Det är inte segregationen i sig som skapar otrygghet. Det är en självklarhet att nyanlända somalier vill bo nära somalier och kurder nära kurder. Där finns det en varmare kontakt med samhället och hjälp att få om man skulle behöva. När man ännu inte lärt sig svenska är det en trygghet att kunna prata sitt eget modersmål med andra som vet mer om Sverige än en själv. Problemet är inte att en viss grupp människor bor i ett visst område. Problemet är dåligt fungerande samhällsfunktioner såsom skola och rättsväsende samt arbetslöshet och kriminalitet.

  

Sjukvård

Vi anser att det är helt obegripligt att sjukvården styrs av Sveriges landsting och regioner. Sjukvårdens kvalitet varierar från region till region. Vi tycker inte att sjukvården skall styras av politiker som inte har en susning om sjukvård.

 • Partiet Nyans vill upprätta en ny myndighet som skall ansvara för sjukvården i hela landet och som även inkluderar tandvården.
 • Sjukvården ska styras av experter inte politiker.
 • Privatisering av sjukvård skall stoppas. Människors liv kan inte äventyras till följd av vinstmotiv.
 • Vi vill utreda möjligheten att staten tar över befintliga privata bolag.
 • Sverige har en läkartäthet på drygt 5 läkare per 1000 invånare, vilket är högre än de allra flesta länder och högst i Norden. Den administrativa bördan är dock stor för många läkare, vilket minskar tiden med patienterna. Partiet Nyans vill därför undersöka möjligheten att överlåta mer av det administrativa arbetet till läkarsekreterare och vi vill förbättra digitaliseringen inom sjukvården.
 • Norge har en sjukskötersketäthet på 17,3 sjuksköterskor per 1000 invånare. Danmark ligger på 16,7 och Finland 14,7. Sverige har en sjukskötersketäthet på 11,1 sjuksköterskor per 1000 invånare. Vår befolkning blir äldre och vårdbehovet större. Skall vi kunna erbjuda god vård åt alla måste sjuksköterskeyrket bli mer attraktivt och antalet utbildningsplatser för yrket byggas ut. Detsamma gäller för andra vårdyrken såsom undersköterskor och stödassistenter. Partiet Nyans vill höja lönerna för dessa vårdgrupper och utreda hur yrkenas attraktivitet kan höjas ytterligare.
 • Vi vill att högkostnadsskydd för psykoterapi skall gälla inom alla vårdgrenar och inte bara inom psykiatrin. Om patienter kan få tidiga psykoterapeutiska insatser på tex. vårdcentral så kan senare behov av vård inom psykiatrin ofta undvikas. Vi vill att alla i behov av psykoterapi skall ha råd att bekosta denna.

 

Skolpolitik

Vi behöver inse att kommunerna har misslyckats med skolan. Skolan bör omedelbart förstatligas och styras av experter, inte fritidspolitiker med begränsade kunskaper om hur en skola fungerar.

 • Partiet Nyans vill öppna samtliga misslyckade skolor i förorterna för privata utförare som visat att de kan leverera resultat. Helst för stiftelser som inte har lika stort vinstintresse.
 • Partiet Nyans är för friskolor och anser att det behöver bli lättare att starta skola som fristående aktör. Kvalitén på utbildningen är viktigare än huvudmannen. Fler friskolor är vad som behövs inte färre.
 • Vi vill däremot stärka kontrollen över skolorna. Skolor som inte levererar goda resultat, skall inte tolereras oavsett huvudman.
 • Partiet Nyans vill införa s.k. föräldraansvar i skolan. Föräldrarna måste aktivt delta i barnens utveckling i skolan. Det ska vara obligatoriskt för föräldrar att medverka på skolmöten. Föräldrar som har svårigheter skall stödjas bland annat genom godmanskap.
 • Partiet Nyans vill höja lönerna för lärare.
 • Partiet Nyans vill utöka antalet lärarutbildningsplatser på högskolor och universitet för att på sikt minska lärarbristen. Vi vill utreda hur lärarutbildningen skall utformas för att ge nya lärare så goda färdigheter som möjligt.
 • Partiet Nyans vill utreda hur vi så fort som möjligt kan täcka efterfrågan på nya lärare och underlätta administrationsbörda för befintliga lärare så att mer tid ges för undervisning. Många förändringar har dock utförts på kort tid i svensk skola alltsedan början av nittiotalet. Nya förändringar måste vara genomtänkta, utvärderas noga och inte vara för många på en gång.
 • Partiet Nyans vill förbättra arbetsvillkoren för lärare. Lärare bör endast ha hand om läraruppgifter såsom undervisning. De mer administrativa uppgifterna skall i högre grad skötas av lärarassistenter. Därför vill vi anställa fler lärarassistenter.
 • Vi vill ta hänsyn till lärarnas egna önskemål.

Psykologförbundets rekommendation är att varje skolpsykolog skall finnas tillgänglig för max 500 elever vilket motsvarar en skolenhet. I dag är många skolpsykologer ansvariga för tredubbla antalet elever. Skolpsykologer är en viktig del av elevhälsan och utför utredningar gällande läs- och skrivsvårigheter, för samtal med barn, fungerar som rådgivare för lärare och utformar gemensamt strategier för barn som behöver särskilt stöd.

 • Partiet Nyans vill göra skolpsykologyrket och andra elevhälsoyrken mer attraktiva för att mota den psykiska ohälsan hos barn. För att göra detta kommer vi vända oss till människor som jobbar inom elevhälsan för att ta reda på vad dessa yrkesgrupper saknar.
 • Partiet Nyans vill att psykologutbildningarna håller ett större fokus på arbete med barn och arbete inom skola. Vi vill också mota bristen på psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger, logopeder m.fl. genom att bygga ut fler utbildningsplatser.

 

Småföretag

4 av 5 jobb skapas i småföretagen, men i dagens Sverige känner dessvärre många småföretagare sig pressade och motarbetade av staten. Alldeles för höga avgifter och komplicerade regelverk gör vardagen svårare för företagare samtidigt som den svarta marknaden i vissa fall gynnas.

 • Café- och restaurangbranschen är kanske den populäraste branschen i Sverige för nya svenskar som vill starta egen verksamhet eller som söker anställning. Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för företag inom Café- och restaurangbranschen med färre än 10 anställda.
 • Partiet Nyans vill också halvera momsen inom café- och restaurangbranschen.
 • Partiet Nyans vill avskaffa aktiekapital helt och hållet. Aktiekapital är en onödig symbolavgift.
 • Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för anställda under 25 år samt för nyanlända.
 • Partiet Nyans vill se skattelättnader för företag som anställer via arbetsförmedlingen. Ju fler som anställs via Arbetsförmedlingen desto större blir lättnaderna.

Slöja och slöjförbud

I dagens samhälle nämns det ofta att ”Religion är en privat sak och borde därför också skötas privat”. Religionsfriheten är inskriven i vår grundlag. Trots detta hör man ständigt åsikter om hur individer och samfund borde utöva sin religion. Särskilt om det gäller synen på muslimer och hur de ska praktisera sin tro. Islamofobi växer också inom de etablerade partierna. En rad förbud mot religiösa övertygelser och praktiserande har tagits fram såsom slöj- och omskärelseförbud.

Sekularism handlar även om att värna religionsfriheten genom att förhindra att staten får alltför stort inflytande på bekostnad av individen. Partiet Nyans vill påpeka att slöjförbud strider mot svensk grundlag, Europakonventionen samt Barnkonventionen som blev svensk lag från och med 1 januari 2020. Det skall vara upp till individen om hen vill bära slöja eller inte.

Spelreklam

Spelmissbruk anses vara en beroendesjukdom som skapar ångest. Det är oftast barn och unga som påverkas hårt av spelmissbruk i familjer där det förekommer. Vi vet också att majoriteten av befolkningen vill se ett förbud mot spelreklam. Vi vil därför förbjuda spelreklam i TV oh radio.

 

Stats- och kommunanställda

Partiet Nyans vill införa s.k. tilläggslön för stats- och kommunanställda som har en högskole- eller universitetsexamen. Vi anser att lönen för stats- och kommunanställda är för låg med tanke på den utbildning de har. En kandidatexamen ska ge ytterligare 2 000 kronor i lön, utöver den överenskomna månadslönen. En masterexamen skall ge 3 000 kronor extra.

Coronapandemin har visat oss att hemarbete kan vara effektivt och miljösmart. Myndigheter kan spara pengar på diverse utgifter såsom energi, och lokalkostnader. Vi vill därför möjliggöra fortsatt hemarbete för stats- och kommunanställda genom en ny lagstiftning. Vi vill också utreda möjligheten att arbeta från annan ort samt från utlandet under varmare semestermånader.

Tandvård

Partiet Nyans vill upprätta en ny myndighet som skall ansvara för sjukvården i hela landet och som även inkluderar tandvården. Partiet Nyans vill höja tandvårdsbidraget och anser att tandvårdsbidraget skall vara behovsprövat. Vi vill också införa gratis tandvård för pensionärer.

Utrikespolitik

Sverige skall arbeta för fred, demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen. Svensk utrikespolitisk skall dock, i första hand utgå från dialog så långt det är möjligt. Hårda sanktioner drabbar oftast civilbefolkningen. Sanktioner och militära ingripanden skall därför vara en sista utväg. Däremot skall vi ha nolltolerans mot länder som begår brott mot mänskligheten.

 • Partiet Nyans vill öka stödet till FN:s insatsstyrkor
 • Sverige skall aktivt verka för att värna religionsfrihet, motverka rasism och diskriminering globalt.
 • Vi vill öka bistånd till utvecklingsländer, men ställa krav på mottagarländerna att redovisa hur pengarna används.

Vapenexport

Partiet Nyans är helt och hållet emot vapenexport eftersom svenska vapen lätt hamnar i fel händer. Vi anser att Sverige skall tillverka vapen endast för eget bru

Våldtäkt

Partiet Nyans vill höja straffet för våldtäkt och öppna upp för utvisning i de fall förövaren saknar medborgarskap. Våldtäkt är ett brott som förstör livet för brottsoffret och nära och kära. Denna ohederliga handling måste bestraffas hårt.

Yrkesutbildningar

Partiet Nyans anser att yrkesutbildningarnas status behöver höjas, utbildningsplatserna bli fler och utbildningarnas innehåll utformas i samarbete med arbetsgivarna så långt det är möjligt.

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten är viktig och skall värnas. Även religioner skall kunna kritiseras. Dock måste det ske på ett sätt som inte leder till kränkning och förolämpning av religionernas utövare. Partiet Nyans anser inte att förnedring och hån av religioner eller deras heliga skrifter och profeter skall omfattas av yttrandefriheten. Partiet Nyans tycker snarare att det då rör sig om hatbrott. Partiet Nyans vill därför se över den berörda lagstiftningen för att förebygga splittring i samhället.