STADGAR 2020


Antagen vid partikongress i Kista 14 november 2020.

 

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Partiet Nyans (PN).

§ 2. FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Göteborg, men skall ha sin verksamhet runt om i landet.

§ 3. VISION

3.1 Partiets vision är att jobba för ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens vilja att forma sitt eget liv.

§ 4. SYFTE

4.1 Partiet Nyans skall bedriva en nyanserad politik som bygger på logik och vetenskap.

4.2 Partiet Nyans skall sträva efter ett samhälle där välfärd, öppenhet, tolerans, rättvisa och trygghet värnas.

4.3 Partiet Nyans skall sträva efter ett demokratiskt Sverige som värnar mänskliga fri-och rättigheter.

4.4 Partiet Nyans skall värna religionsfrihet och allas rätt till diverse politiska och ideologiska åsikter.

4.5 Partiet Nyans skall ha som mål att öka jämlikheten i samhället och minska samhällsklyftorna.

4.6 Partiet Nyans skall uppmuntra mångfald.

4.7 Partiet Nyans skall prioritera medborgarnas väl och ve före partiet.

4.8 Partiet Nyans skall vara ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandra.

§ 5. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

5.1 Var och en som ställer sig bakom partiets stadgar och program, inte tidigare blivit utesluten ur partiet samt har betalat fastställd medlemsavgift, beviljas medlemskap i Partiet Nyans.

5.2 Medlem erläggs för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift.

5.3 Medlemskap registreras i riksorganisationen samt partidistrikt och lokalavdelning om sådana finns.

5.4 Medlemskap kan inte registreras i mer än en lokalavdelning.

5.5 Enskilda personer och organisationer utanför Sverige kan beviljas s.k. stödmedlemskap. Avgiften för ett sådant medlemskap kan variera och fastställs av partistyrelsen.

5.6 Medlemskapet gäller kalenderår. Medlem som betalar den fastställda medlemsavgiften mellan 1 oktober och 31 december antas som medlem för kommande kalenderår.

5.7 Person under 20 år behöver inte erlägga medlemsavgift och kan registrera gratis medlemskap i riksorganisationen, partidistrikt och lokalavdelning.

§ 6. ORGANISATION OCH CENTRALA ORGAN

6.1   Riksorganisationens organ är:

 1.     Kongressen
 2.     Verkställande utskott
 3.     Partistyrelsen
 4.     Förtroenderådet
 5.     Valberedningen
 6.     Revisionsnämnden

§ 7. KONGRESSEN

7.1 Partikongressen är partiets högsta beslutande organ.
7.2 Partikongress skall hållas alla ojämna år och senast i november. Undantag kan göras för partiets första och eventuellt andra kongress.
7.3 Partistyrelsen fastställer vilka frågor som skall behandlas vid kongressen.
7.4 Partistyrelsen beslutar om antal ombud till kongressen.
7.5 Extra kongress hålls då partistyrelsen beslutat om detta eller om minst en tredjedel av partiets medlemmar så begär.
7.6 Extra kongress kan endast behandla de frågor som står med i kallelsen.
7.7 Kallelse till partikongress skall utfärdas av partistyrelsen senast 3 månader före kongressen. Extra kongress kan sammankallas utan beaktande av denna tidsrymd. Partiets första kongress berörs inte av den angivna tidsramen.
7.8 Kallelse skall skickas till medlemmarna och publiceras i partiets kanaler senast 3 månader före kongressen. Partiets första kongress berörs inte av den angivna tidsramen.
7.9 Var och en som beviljas medlemskap senast den dagen partikongressen äger rum, har närvaro- och yttranderätt på kongressen. Endast medlem som betalat in medlemsavgiften senast den dag då kallelsen skickats ut, kan utses som ombud med rösträtt, om partistyrelsen inte bestämmer något annat. Rösträtten får inte överlåtas.
7.10
På kongressen skall följande punkter tas upp:

 1. Kongressens öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, vice ordförande. sekreterare, protokolljusterare och rösträknare)
 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av kongressens arbetsordning
 5. Frågan om kongressen utlysts enligt stadgarna
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Partistyrelsens berättelse över de gångna årens verksamhet och ekonomi
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av revision- och balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Nominering och val för tiden intill nästa ordinarie kongress av:
 13. Val av partiordförande
 14. Val av förste vice ordförande
 15. Val av andre vice ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter
 17. Val av revisorer
 18. Val av valberedning
 19. Val av förtroenderåd
 20. Allmänpolitisk debatt
 21. Förslag från partistyrelsen
 22. Motioner
 23. Rapporter
 24. Övriga frågor
 25. Kongressens avslutande

7.11 Motioner till kongressen, skall skriftligen lämnas till partistyrelsen senast 2 månader före kongressen eller det senare datum som partistyrelsen beslutar. Handlingar skall vara kongressdeltagare tillhanda 1 månad innan kongressen. Medlem som senast 3 månader innan kongressen betalt medlemsavgift har motionsrätt på kongressen. För att en motion skall behandlas på kongressen krävs att den får stöd av en medlemsgrupp eller är undertecknad av minst fem medlemmar.

§ 8. VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

8.1 Verkställande utskottet är Partiet Nyans verkställande organ. Verkställande utskottet har ansvaret att verkställa beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen. Verkställande utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Partiordföranden är verkställande utskottets ordförande. Verkställande utskottet väljs av kongressen och består av partiordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt partisekreteraren som utses av partistyrelsen. Ytterligare ledamöter utöver dessa, kan väljas till verkställande utskottet. Utskottet kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning i utskottet sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning sker.

§ 9. PARTISTYRELSEN

9.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och skall leda partiets arbete i enlighet med dess stadgar, partiprogram och kongressens beslut.
9.2 Partistyrelsen väljs av kongressen.
9.3 Partistyrelsen består av partiordföranden, partiets förste och andre vice ordförande, övriga ledamöter samt partisekreteraren som utses av partistyrelsen. Partistyrelsen består av ett ojämnt antal, 7–19, ledamöter
9.4 Suppleanter kan väljas till partistyrelsen. Kongressen väljer suppleanter. Suppleanter har inte rösträtt men har närvarorätt om de blir kallade till mötet. Kallelsen skickas av verkställande utskott.
9.5 När en tredjedel (⅓) av dess ledamöter är närvarande kan partistyrelsen fatta beslut.
9.6 Partistyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning i partistyrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning sker.
9.7 Ledig post i partistyrelsen mellan kongresserna, fylls på genom suppleanter eller efter nästföljande kongress om suppleanter saknas. Mandatperioden för fyllnadsvalda ledamöter sammanfaller med övriga ledamöters.
9.8 Partistyrelsen ansvarar även för:

 • Verkställandet av kongressens beslut.
 • Tillsättandet av partisekreterare.
 • Partisekreterare kan väljas utanför partistyrelsen.
 • Partisekreterare som väljs utanför partistyrelsen har inte rösträtt.
 • Beslut om att delta i val till riksdagen, EU-parlamentet, kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige.
 • Fastställa vallistor inför valet 2022 och EU-valet 2024.
 • Besluta i vilka val partiet skall ställa upp och vilken typ av lista partiet skall använda, om det är rikslista eller lokala listor i olika valkretsar.
 • Besluta om etiska riktlinjer för kandidater, förtroendevalda och anställda
 • Utveckla partiets program och visioner.
 • Besluta om arbetsordning.
 • Utse ekonomiansvariga och firmatecknare.

9.9 Partiordföranden
9.9.1 Partiordföranden är partiets främsta ansikte utåt.
9 .9.2 Partiordföranden erhåller friheten att uttala sig i olika frågor även om det saknas stöd i partiprogrammet eller kongressbeslut.
9.9.3 Partiordföranden ansvarar även för sin egen kommun/region som avdelningsordförande och är den främsta kandidaten till dessa poster.
           9.9.4 Partiordföranden är den främsta kandidaten till kommunfullmäktige och landstings- eller regionfullmäktige i sin egen valkrets  om mandat i riksdagen saknas för partiledaren.
           9.9.5 Partiordföranden är den främsta kandidaten till den högsta posten som partiet innehar i landet, däribland kommunalråd, landstings- eller regionråd om mandat i riksdagen saknas för partiet.

§ 10. FÖRTROENDERÅDET

10.1 Förtroenderådet väljs av kongressen på två år, sitter fram till nästföljande kongress och består av 3–7 ledamöter inkl. partisekreteraren.
10.2 Partisekreteraren ingår alltid i förtroenderådet och är den sammankallande personen.
10.3 Vid behandling av frågor som rör partisekreteraren så utser partistyrelsen en annan sammankallande person.
10.4 Omröstning i Förtroenderådet sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning sker. Beslut fattas med enkel majoritet.
10.5 Förtroenderådets beslut är inte bindande, utan endast rådgivande för partistyrelsen.
10.6 Förtroenderådets uppgifter är:

 • Att fatta beslut i frågor som kongressen eller partistyrelsen gett förtroenderådet ansvar för. Förtroenderådet sammanträder endast om en situation uppstår då varken kongressen eller partistyrelsen kan fatta beslut i en fråga.

§ 11. VALBEREDNINGEN

         11.1 Valberedningen väljs av kongressen och består av 3-11 ledamöter.
11.2 Ledamöter i valberedningen väljs för 2 år i taget av kongressen. Sammankallande utses inom valberedningen.
11.3 Valberedningen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
11.4 Valberedningens uppgift är:

 • Bereda val och föreslå kandidater till partiledare och till övriga partistyrelseledamöter, föreslå revisorer och medlemmar till förtroenderådet.
 • Bereda fyllnadsval vid behov.

11.5 Valberedningens ledamot som lämnar sin plats under mandatperioden ersätts av den icke invalda reserven som fick flest röster vid senaste kongressen.
11.6 Interimsstyrelsen kan agera valberedning inför partiets första kongress. Denna punkt (punk 11.6) ogiltigförklaras efter genomförandet av partiets första kongress.

§ 12. REVISIOSNÄMNDEN

12.1 Revisionsnämnden utgörs av 2–5 revisorer vilka väljs på kongressen.
12.2 Sammankallande i revisionsnämnden utses bland ledamöterna.
12.3 Revisionsnämnden väljs av kongressen för två år i taget eller till nästföljande kongress.
12.4 Beslut i revisionsnämnden fastställs med enkel majoritet.
12.5 Ledamöter inom revisionsnämnden tillåts inte att ha några andra förtroendeuppdrag inom partiet.
12.6 Vid bortgång eller avsägelse av posten som ledamot i nämnden under mandatperioden tillsätts posten av kandidaten som fick näst flest röster vid senaste kongressen. Om det saknas en sådan kandidat och behovet av en ny kandidat finns, kan revisor adjungeras in. Om behov saknas förklaras posten vakant.
12.7 Revisionsnämndens uppgift är att:

 • granska partistyrelsens och riksorganisationens verksamhet, förvaltning och räkenskaper.
 • verkställa revision samt avge revisionsberättelse till kongressen och rapportera till partistyrelsen.

12.8 Efter avslutat räkenskapsår skall partistyrelsen göra bokslut tillgängligt tillsammans med andra relevanta handlingar.

§ 13. AVDELNING

13.1 En avdelning kan bildas på kommun eller regionnivå.
13.2 Det krävs minst 3 personer för att bilda en kommunavdelning.
13.3 Det krävs minst 3 kommunavdelningar för att bilda en regionsavdelning. Kommunavdelningar från olika regioner kan inte bilda en regionsavdelning tillsammans.
13.4 En avdelning kan hålla årsmöte om det finns minst 9 medlemmar i den aktuella avdelningen.
13.5 En avdelning skall godkännas av partistyrelsen om det saknas tillräckligt många medlemmar i den aktuella kommunen eller regionen för att hålla årsmöte.
13.6 En avdelning skall ansluta sig till Partiet Nyans stadgar och program och hålla sitt årsmöte i enlighet med dess stadgar.
13.7 En avdelning är självstyrande och har mandat att utveckla lokalpolitik så länge politiken inte uppenbart strider mot Partiet Nyans grundprogram och grundvärderingar. En sådan bedömning görs av partistyrelsen vid behov.
13.8 Det högsta beslutande organet i en avdelning är årsmötet. Årsmöte hålls minst vartannat år.
13.9 Ombudssystem kan införas inför årsmöte. Partistyrelsen ansvarar för att ett sådant system upprättas.

§ 14. BESLUTSFATTANDE

14.1 Beslut inom riksorganisationen fastställs med enkel majoritet om inte något annat uppges i stadgarna.
14.2 Omröstning genomförs alltid öppet utom vid personval där sluten omröstning sker om så begärs.
14.3 Röstning med fullmakt godtas inte.
14.4 Vid lika antal röster görs en ny omröstning. Om omröstningen förblir densamma bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst.
14.5 Det krävs absolut majoritet med mer än hälften av rösterna, vid fastställande av kandidatlista samt val till uppdrag där endast en person kan väljas. Om ingen av kandidaterna fått absolut majoritet i första omgången sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som fått flest röster i den andra omgången vinner omröstningen.

§ 15. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

15.1 Genom att meddela partiet har medlemmar rätt att när som helst utträda ur partiet. 
15.2 En medlem som aktivt motarbetar partiets syfte, bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar partiet kan komma att uteslutas. Beslut om uteslutning tas av partistyrelsen, men partistyrelsen kan anlita förtroenderådet för en fördjupad granskning av partimedlemmar om så behövs. En medlem kan avstängas från partiet under pågående granskning om partistyrelsen finner det nödvändigt. Den granskade medlemmen skall informeras skyndsamt och ges möjlighet att yttra sig innan partistyrelsen fattar beslutar i frågan. Den som blir utesluten skall få ett skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen. Eventuella syskonorganisationer som den granskade medlemmen är med i, skall också informeras om beslutet, då den som är utesluten inte längre har de rättigheter som följer av medlemskap i Partiet Nyans.
15.2.1 Att allvarligt störa eller hindra partiets verksamhet skall anses vara till skada för partiet.
15.2.2 Trakasserande av anställd eller medlem i partiet skall anses vara till skada för partiet. 
15.3 Uteslutning av en medlem skall vara den sista utvägen vid överträdelser. Om det är tillräckligt med en annan, mindre långtgående åtgärd skall den väljas istället.
15.4 Som alternativt straff istället för uteslutning, får partistyrelsen besluta att medlemmen under bestämd tid (maximalt fyra år), inte får nomineras till politiska förtroendeuppdrag av partiet. 
15.5 Beslut om uteslutning kan överklagas till kongressen. 
15.6 Vid uteslutning kan den som blivit utesluten ansöka om återinträde i Partiet Nyans hos partistyrelsen. Partistyrelsen kan i detta fall bevilja en utesluten medlem återinträde, dock tidigast ett år efter uteslutningen.
15.7 En avdelning kan skriftligt begära hos Partistyrelsen att medlem som bryter mot stadgarna, motverkar partiets syfte eller på annat sätt allvarligt skadar Partiet Nyans skall uteslutas. En sådan begäran skall hanteras skyndsamt. Granskad medlem skall informeras skyndsamt och ges möjlighet att yttra sig innan Partistyrelsen beslutar i frågan. Den som blir utesluten skall få ett skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen. Eventuella syskonorganisationer som den granskade medlemmen är med i, skall också informeras om beslutet, då den som är utesluten inte längre har de rättigheter som följer av medlemskap i Partiet Nyans.

§ 16. RÄKENSKAPSÅR

16.1 Partiets räkenskapsår är kalenderår 1 januari–31 december

§ 17. FIRMATECKNARE

17.1 Partistyrelsen utser bland styrelsemedlemmarna två firmatecknare som tecknar firma var för sig.
17.2 Delegationsordning samt rutiner för ekonomihanteringen inom partiet beslutas av partistyrelsen.

§ 18. ÄNDRING AV STADGAR

 18.1 Ändring av partiets stadgar kräver att minst två tredjedelar (⅔) av de röstberättigade medlemmarna i kongressen röstar för ändringsförslaget.

§ 19. UPPLÖSNING

19.1 Partiet kan upplösas genom beslut på ordinarie kongress. Detta beslut måste fattas med två tredjedelars majoritet.
19.2 Vid beslut om upplösning fattas också beslut om hur riksorganisationens tillgångar och skulder skall disponeras.

§ 20. TOLKNINGSFÖRETRÄDE

20.1 Partistyrelsen har företräde i tolkning av denna stadga.