Afrofobi

Flera rapporter visar att afrosvenskar är en av de grupper i Sverige som drabbas hårdast av rasism och diskriminering. Arbetslösheten bland afrosvenskar är 25%. Bland högskoleutbildade män födda i Afrika arbetar endast 32 % inom ett yrke som kräver högskoleutbildning. För högskoleutbildade kvinnor födda i Afrika ligger siffran på 40 %. Kön och religion påverkar afrosvenskars vardag. Svarta kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, medan svarta män drabbas av misstankar och trakasserier från ordningsmakten. Muslimska afrosvenskar är därtill en särskilt utsatt grupp eftersom de utsätts både för islamofobi och afrofobi.
 • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna afrofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta afrofobi som ett specifikt arbetsområde.
 • Partiet Nyans vill att afrosvenskar skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen.
 • Partiet Nyans vill att Diskrimineringsombudsmannen skall införa en ny statistikkategori ”Diskrimineringsfall med afrofobiska motiv”.
 • Partiet Nyans vill följa FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)s rekommendationer och införa en jämlikhetsdatabas för att ta fram statistik utifrån etniska grupptillhörighet. Detta för att kunna undersöka orsaker till samt omfattning och effekter av rasdiskriminering.
 • Partiet Nyans vill tillåta positiv särbehandling med hänsyn tagen till etnicitet i samma utsträckning som det idag råder könskvotering inom arbetsliv och utbildning.
 • Partiet Nyans vill att polis och väktarutbildningen skall innehålla en obligatorisk kurs i antirasism som alla poliser och väktare skall genomgå för att motverka rasprofilering gentemot afrosvenskar och andra minoritetsgrupper.
 • Partiet Nyans vill förbättra den etniska mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen. Vi vill därför att polisen och Säpo aktivt arbetar för att etniska minoriteter skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.
 • Antalet afrofobiska hatbrott har ökat med 24 % sedan 2008, och bara mellan 2011 och 2012 var ökningen 17 %. Partiet Nyans vill därför att afrofobi ska få en egen brottskategori.
 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter i uppdrag att undersöka grundskole- och gymnasieelevers kunskaper gällande Sveriges brott mot de mänskliga rättigheterna samt brott riktade mot människor av afrikanskt ursprung i ett historiskt och nutida perspektiv. Vi vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i historieämnet kopplat till afrofobi och islamofobi samt Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.
 • Partiet Nyans vill se en ny lagstiftning för att anonymisera bostadssökande och prioritera tiden som de bostadssökande stått i kö. Det skall inte vara möjligt att hyra ut en bostad utan att ta hänsyn till den sökandes kötid och den sökande ska vara helt anonym för att undvika diskriminering på bostadsmarknaden.

Antisemitism

Antisemitism är tyvärr en av Sveriges verkligheter. Många judar upplever dagligen fysiska och verbala övergrepp. Skadegörelse, brandbomber och vandalisering av egendom och synagogor är vardagsmat för Sveriges judar. Judiska föreningar blir tvungna att lägga ned sin verksamhet p.g.a. hot. Detta är helt oacceptabelt. Såsom nationell minoritet är judarnas rättigheter grundlagsskyddade. Den svenska staten har därför det yttersta ansvaret för judarnas väl och ve i Sverige.
 • Partiet Nyans är ett minoritetsvänligt parti. Alla människors lika värde är inte bara en kliché för Partiet Nyans, utan en stark grundvärdering som vi vill lära ut och leva efter.
 • Partiet Nyans vill etablera goda relationer med den judiska församlingen i Sverige. Vi vill ta fram en plan tillsammans med judiska församlingar för att bekämpa antisemitism.
 • Partiet Nyans vill införa egen brottsrubricering för antisemitism. Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till antisemitism

Bostäder

Enligt Boverkets årliga enkät rapporterade 212 av Sveriges 290 kommuner bostadsunderskott år 2020. Konsekvensen blir allt större hemlöshet och trångboddhet. Problemet drabbar även de som har tak över huvudet när unga inte kan flytta hemifrån och människor tvingas bo trångt. Partiet Nyans har en nyanserad syn även på bostadsbristen. Vi tycker att detta är ett problem som kräver en lösning över blockgränserna och samarbete mellan stat och näringsliv.
 • Partiet Nyans är mot fri hyressättning. Idag är nybyggda hyresrätter redan enormt dyra. Fri hyressättning skulle öka klyftorna i samhället än mer.
 • Istället vill Partiet Nyans förenkla det överdrivna regelverket och centralisera bostadsbyggandet helt och hållet genom en ny myndighet som ska ansvara för bostadsbyggandet i hela landet i nära samarbete med kommuner och med särskilt fokus på hyresrätter.
 • Den nya myndigheten ska ha i uppgift att genom upphandlingar låta näringslivet bygga fler hyresrätter, som sedan ska förvaltas av kommunala och statliga bolag med noll vinstintresse.
 • Därtill behöver vi underlätta för privatpersoner att investera i mer än en bostad samt möjliggöra att hyra ut sin bostad skattefritt.
 • Partiet Nyans vill öppna upp svenska bostadsmarknaden för EU-byggföretag.
 • Alla större byggnadsprojekt måste säkerställa att en viss procent av bostäderna som byggs är hyresrätter, alternativt betala en hyresrättskatt.
 • Partiet Nyans vill se en ny lagstiftning för att anonymisera bostadssökande och prioritera tiden som de bostadssökande stått i kö. Det skall inte vara möjligt att hyra ut en bostad utan att ta hänsyn till den sökandes kötid och den sökande ska vara helt anonym för att undvika diskriminering på bostadsmarknaden.
 • Transparensen på boplatserna behöver höjas. Bostadssökande ska ha full insyn i den sökta bostaden.
 • Partiet Nyans anser att dagens hyresnivå är alldeles för hög. Den största utgiften för ett genomsnittligt hushåll är hyran. Vi vill därför frysa hyrorna på kommunala och statliga hyresrätter 5 år framåt.

EU

Partiet Nyans är ett EU-vänligt parti. Vi anser att EU är oerhört viktigt för att bevara freden och värna demokratin. I en globaliserad värld behöver alla länder samarbeta, dels för att värna ekonomin dels för kulturutbytet. Det europeiska samarbetet ska värnas, inte avvecklas. Vi tycker dock att det finns allvarliga brister i samarbetet, till exempel gällande flyktingmottagandet. Dessutom har EU i högre grad börjat agera som en kristen klubb och alltmer stängt dörren mot omvärlden. EU behöver utvidgas. Vi är därför positiva till ett bosniskt och turkiskt medlemskap i unionen. Det skulle minska risken för interna konflikter i dessa länder och föra dem närmare oss.
 • Partiet Nyans säger nej till EMU.
 • Partiet Nyans vill se ett bättre samarbete gällande säkerheten inom EU:s gränser för att motverka organiserad kriminalitet.
 • 3,6 miljoner flyktingar fördelade på 511 miljoner invånare är inget problem om alla EU-länder ställer upp. Partiet Nyans vill därför införa ett ärligt kvotsystem baserat på medlemsländers förmåga.
 • Partiet Nyans vill omedelbart slopa kravet på att söka asyl i första land. Dublinförordningen behöver förnyas eller ersättas.
 • Partiet Nyans vill sätta press på EU-länder som inte vill ta emot flyktingar och dra in EU-bidraget om ovilligheten fortsätter och kunna införa ytterligare sanktioner.
 • Partiet Nyans vill bygga mottagningsplatser i Bulgarien och Grekland. Vi vill se till att samtliga medlemsländer har sina myndigheter på plats så att varje asylansökan kan handläggas skyndsamt och flyktingar flyttas vidare via säkra vägar.

Företagande

4 av 5 jobb skapas i småföretagen, men i dagens Sverige känner dessvärre många småföretagare sig pressade och motarbetade av staten. Alldeles för höga avgifter och komplicerade regelverk gör vardagen svårare för företagare samtidigt som den svarta marknaden i vissa fall gynnas.
 • Sverige är ett mångkulturellt land som kontinuerligt ger plats åt nya svenskar som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden som företagare. För att underlätta detta bör regelverket för att starta upp företag förenklas.
 • Partiet Nyans vill att Skatteverket skall erbjuda service på fler språk för att underlätta för företagare som har språksvårigheter.
 • Café- och restaurangbranschen är kanske den populäraste branschen i Sverige för nya svenskar som vill starta egen verksamhet eller som söker anställning. Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för företag inom Café- och restaurangbranschen med färre än 10 anställda.
 • Partiet Nyans vill halvera momsen inom café- och restaurangbranschen oavsett verksamhetens storlek.
 • Partiet Nyans vill avskaffa aktiekapital helt och hållet. Aktiekapital är en onödig symbolavgift.
 • Partiet Nyans vill slopa arbetsgivaravgiften för anställda under 25 år samt för nyanlända.
 • Partiet Nyans vill se skattelättnader för företag som anställer via arbetsförmedlingen.

Integration

Debatten rörande integration ägs tyvärr av populistiska och främlingsfientliga krafter och deras s.k. meningsmotståndare som ogärna sopar framför egen dörr. Debatten har gått från arbetsmarknadspolitiska lösningar till att allt oftare röra värderingar och i många fall förespråka assimilering. Människor som flyr krig och förtryck möts ofta av fördomar och förtryck kopplat till kultur- och/eller religionstillhörighet. Faktum är att utlandsfödda är överrepresenterade bland arbetslösa och hårt drabbade av de problem som existerar i våra förorter. Vi anser därför att fokus bör flyttas från människors privatliv till arbetsmarknadspolitiska aspekter. Fungerande skolor, ett rikt föreningsliv och framgångsrika företag är grunden för ett hållbart samhälle. Men den rådande otryggheten och bristen på framtidstro i landets utsatta områden är ett hinder för detta. Det behövs en rad åtgärder inom flera områden för att vända utvecklingen.
 • Partiet Nyans vill kombinera SFI-undervisning med yrkesförberedande utbildningar för de som saknar jobb. Yrkesförberedande utbildningar förser arbetsgivare med kompetent arbetskraft, människor med jobb, staten med skatteintäkter och landets företag med stärkt konkurrenskraft på den globala marknaden. Yrkesutbildningarnas status behöver höjas, utbildningsplatserna behöver bli fler och utbildningens innehåll utformas i samarbete med arbetsgivarna så långt det är möjligt.
 • Vi vill dessutom utreda möjligheten att göra språkundervisning obligatorisk. Dock skiljer sig våra argument från de främlingsfientliga krafternas. Partiet Nyans anser att alla som kommer till Sverige skall lära sig så pass bra svenska att de kan stå upp för sina rättigheter och vara delaktiga i samhället utan att behöva hjälp från andra. Kunniga invandrare är nog det som skrämmer de främlingsfientliga krafterna mest.
 • Vi behöver inse att kommunerna har misslyckats med skolan. Skolan bör omedelbart förstatligas och styras av experter, inte fritidspolitiker med begränsad kunskap om hur en skola fungerar. Skolor med dåliga resultat belägna i förorter behöver öppnas för privata utförare som visat att de kan leverera resultat. Helst stiftelser som inte har lika stort vinstintresse.
 • Det behöver bli lättare att starta skola som fristående aktör. Fler friskolor är vad som behövs inte färre.
 • Vi behöver utöka stöd i form av lokaler och kompetenshöjande åtgärder till Sveriges civilsamhälle. De religiösa församlingarna behöver inkluderas i arbetet, inte trängas undan och försummas.
 • Partiet Nyans vill prioritera medborgarnas väl och ve före partiet. Vårt syfte är att bli ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter.
 • Partiet Nyans vill tillåta positiv särbehandling med hänsyn tagen till ras eller etnicitet i samma utsträckning som det idag råder könskvotering inom arbetsliv och utbildning.

Islamofobi

Enligt statistik sammanställd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har hatbrott med islamofobiska motiv ökat stadigt sedan 2009. Sveriges muslimer upplever dagligen både fysiska och verbala personangrepp av rasistisk karaktär. Skadegörelse och vandalisering av egendom är bara några exempel på detta fasansfulla fenomen. Svenska muslimer skall åtnjuta samma fri- och rättigheter som andra svenska medborgare. Den svenska staten är ytterst ansvarig för deras trygghet och säkerhet. Ändå är det få islamofobiska brott som blir uppklarade. Istället för politiskt stöd, möter muslimer absurda förslag såsom att kriminalisera muslimskt praktiserande och kultur såsom att förbjuda slöja i skolan. Det är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas.
 • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna islamofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta islamofobi som ett specifikt arbetsområde.
 • Partiet Nyans vill att muslimer skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen samt att islamofobi får en egen brottsrubricering.
 • Partiet Nyans vill förbättra mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen. Vi vill därför att polisen och Säpo aktivt arbetar för att etniska minoriteter skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.
 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till islamofobi.

Israel och Palestina

Judar, muslimer och kristna har levt sida vid sida i fred i flera hundra år. Israel-Palestinakonflikten är bland världens längst pågående konflikter och behöver lösas på ett rättvist sätt. Konflikten har dessvärre drabbat palestinier på många olika sätt. Istället för att acceptera tvåstatslösningen, lägger Israel fram en annekteringsplan. På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, bor omkring 550.000 israeler i bosättningar som enligt internationell rätt betraktas som olagliga. Och cirka tre miljoner palestinier är bosatta i samma område. Enligt Fjärde Genèvekonventionen är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sin egen civilbefolkning in i ett ockuperat område. Israel är en av de stater som har godkänt konventionen samtidigt som de bryter mot den. Israel påstår att palestinsk mark skulle vara “historiskt judisk”. Detta är inget bra argument för att ockupera ett territorium och inskränka mänskliga rättigheter.
 • Partiet Nyans är ett palestinavänligt parti.
 • Partiet Nyans vill att den israelska ockupationen av palestinsk mark ska upphöra snarast.
 • Partiet Nyans vill att Sverige ska verka aktivt för att införa sanktioner mot Israel inom bland annat FN och EU.
 • Partiet Nyans tar inte ställning för det palestinska politiska styret. Partiet Nyans tar ställning för det palestinska folket.
 • Partiet Nyans erkänner inte Jerusalem som Israels huvudstad.

Företag

FN har en databas över nästan alla företag som bedriver verksamhet i ockuperat palestinskt territorium.
 • Partiet Nyans vill utreda möjligheten att försvåra (genom t.ex. skatt) alt. förbjuda svenska företag att bedriva verksamhet på ockuperad palestinsk mark.
 • Partiet Nyans vill även utreda ev. liknande sanktioner gentemot svenska företag som samarbetar med utländska företag som bedriver verksamhet på ockuperad palestinsk mark.

Import/export

Partiet Nyans vill utreda möjligheten att villkora att all import och export av varor och tjänster endast får ske mot uppfyllande av internationell lag som motvikt. Detta innebär att all typ av handel stoppas till dess att den illegala ockupationen av palestinskt territorium upphör, bosättare dras tillbaka och apartheidsystemet stoppas.

Kristofobi

I dagens Sverige ökar kristofobi i lika hög takt som internationellt. Diskrimineringsärenden och hatbrott ökar. Detta bekräftas av flera olika studier, bland annat visar en studie publicerad av Sveriges kristna råd 2020 att omkring hälften av de ungdomar i Sverige som är kristna upplever att de har blivit kränkta på grund av sin tro. Politiska åtgärder för att komma till rätta med problemet lyser dock med sin frånvaro. Kristna ska ha rätt att utöva sin tro. Kristna, judar, muslimer och människor från alla tänkbara trosuppfattningar och livsstilar bygger den mångfald som Sverige värnat utifrån demokratiska principer i århundraden. Denna centrala linje – att värna minoriteter – har nu kompromissats bort till förmån för en mer allmänt exkluderande riktning. Ja, rentav diskriminerande. Vi är inom Partiet Nyans beredda att axla rollen som alla minoriteters beskyddare och vi kommer se till att frågorna om motverkande av kristofobi återigen kommer upp på riksdagsbordet. Vi vet att mångfald är ofrånkomligt och nödvändigt – om än inte alltid bekvämt. • Partiet Nyans är ett religionsvänligt parti. Alla människors lika värde är en stark grundvärdering som vi vill lära ut och leva efter. • Partiet Nyans vill etablera goda relationer med den kristna församlingar i Sverige. Vi vill ta fram en plan tillsammans med kristna församlingar för att bekämpa kristofobi. • Partiet Nyans vill införa egen brottsrubricering för kristofobi. Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till kristofobi

Lag och ordning

Partiet Nyans anser att vi först måste öppna våra hjärtan och erbjuda en ärlig chans till dem som av olika anledningar hamnat i kriminalitet. Ingen föds kriminell och alla förtjänar en andra chans. De som inte tar chansen och väljer att fortsätta livnära sig på illegal verksamhet måste vi bemöta hårt.
 • Vi behöver införa ett nationellt rehabiliteringsprogram för kriminella. Utbildning med jobbgaranti bör erbjudas till avhoppare. Vi vet att det är en kontroversiell väg att ta. Men svåra frågor kan ibland kräva kontroversiella åtgärder.
 • Vi behöver höja straffen för bland annat vapenbrott och narkotikahandel. Jämfört med andra länder har vi relativt låga straff. Partiet Nyans är medvetet om att högre straff inte är hela lösningen, men vi måste inse att vi har en moralisk skyldighet att ge brottsoffer upprättelse och skydda samhället från farliga individer. Längre straff betyder längre tid som farliga individer inte kan verka i samhället och leda unga in i kriminalitet. Längre straff betyder också längre rehabiliteringsåtgärder för de kriminella.
 • Unga under 18 år ska inte sitta inne alltför länge och definitivt inte med vuxna kriminella. Lång fängelsetid radikaliserar unga och kväver den framtidstro som finns kvar.
 • Ungdomar kan begå misstag men alla förtjänar en andra chans. Partiet Nyans vill att ungdomsrabatten skall kunna nyttjas en gång för brott som inte är grova. Efter första brottet skall rabatten trappas av på följande vis: Första brottet=100 procent rabatt. Andra brottet=50 procent rabatt. Tredje brottet=25 procent rabatt. Därefter ingen rabatt alls.
 • Partiet Nyans vill utreda utvisning av brottslingar utan medborgarskap vid grova brott såsom våldtäkt och mord.
 • Partiet Nyans vill se hårdare straff för brott begångna mot individer som är svagare än förövaren antingen fysiskt eller psykiskt.

LVU-missbruket

Vi har kännedom om flera socialtjänstärenden där föräldrar anser sig vara orättvist behandlade av Socialtjänsten och dess tjänstemän. Vi tar deras oro på allvar. LVU-missbruket är en ytterst prioriterad fråga för Partiet Nyans på kommunal nivå lika väl som riksnivå. • Partiet Nyans vill upprätta en oberoende granskning av varje fall där det finns ett önskemål från föräldrarna om det. • Partiet Nyans vill ta fram statistik över samtliga omhändertagna barns härkomst. På så sätt vill vi kartlägga hur vida religiös och etnisk tillhörighet påverkar tjänstemännens bedömning och även möjliggöra identifiering ev. diskriminering. • Partiet Nyans vill omedelbart återinföra tjänstemannaansvaret. • Partiet Nyans vill utreda möjligheten att erbjuda familjer som upplevt sig orättvist behandlade, kostnadsfri juridiskt stöd på kommun och riksnivå. • Partiet Nyans vill omedelbart upprätta en oberoende granskning av samtliga familjehem i Sverige. • Partiet Nyans vill utreda möjligheten att stoppa den privata etableringen inom familjehemverksamheter. • Partiet Nyans vill utreda möjligheten att införa ett nytt system inom rättsväsendet för att säkerställa att rättsliga processer håller hög kvalité och för att förebygga eventuell diskriminering. • Barn som tillhör annan kultur eller religion skall garanteras en uppfostran i enlighet med hens ursprungliga kultur och religion hos det placerade familjehemmet för att förebygga eventuell assimilering.

Pension, pensionärsskatt och äldre

Partiet Nyans känner en oerhörd tacksamhet gentemot alla som jobbat och byggt upp vår välfärd. Pensionärer som byggt välfärden skall behandlas som de förtjänar. Det är helt oacceptabelt att många äldre lever under ovärdiga förhållanden efter så många års arbete.
 • Partiet Nyans vill därför slopa pensionärsskatten helt och hållet för pensionärer med inkomst under 20.000 kronor. Vi anser att våra pensionärer behöver mer pengar i plånboken för att leva värdigt, förverkliga drömmar eller investera i barnbarn.
Sverige är det framgångsrika land det är idag tack vare våra äldre. Tyvärr så upplever många äldre en ökad ensamhet. Detta måste motverkas. När man studerar svensk historia gällande familjerelationer, så inser man att det tidigare var vanligt att man levde i stora familjer där de äldre togs om hand av deras barn och barnbarn. Med bättre välfärd och utveckling i samhället så anser vi att principen att ta hand om sina äldre dessvärre delvis gått förlorad. Vi förespråkar inte en tillbakagång till gamla tiders samboende med familjen, men vi vill återuppliva traditionen att ta hand om våra äldre och inte lämna dem i ensamhet och utsatthet. Sverige är ett rikt land men tyvärr så lider tusentals pensionärer i det tysta. Hundratusentals lever antingen under gränsen eller på gränsen för fattigdom.
 • Partiet Nyans vill driva en politik som underlättar för våra äldre både socialt men även ekonomiskt.
I 2019 års höstbudget lade regeringen fram skattelättnader och höjd garantipension med ytterligare 200 kronor i månaden. Detta är ett bra första steg, men fler åtgärder krävs.
 • Ytterligare skattelättnader och höjningar av garantipensionen måste finansieras och genomföras.
Socialstyrelsen är idag ansvarig för äldreomsorgen, men det är en myndighet som har ansvar för många andra vård och omsorgsområden. Därför tycker Partiet Nyans att en specialiserad äldreomsorgsmyndighet borde upprättas enbart för att granska och säkerställa kvalitén på äldreboenden. Det finns idag stora brister inom äldreomsorgen. Många av de anställda är inte lämpligt utbildade. Ett annat stort problem är att personal lämnar äldreomsorgen p.g.a. tung arbetsbelastning, dålig löneutveckling och andra arbetsförhållanden. Detta måste motverkas. Både arbetsförhållanden och löner måste förbättras. Idag är pensionsåldern i Sverige delvis flexibel, vilket betyder att tjänstepensionen kan tas ut efter eget önskemål inom angivna åldersgränser mellan 61 och 67. Garantipensionen kan dock tas ut först vid 65 års ålder. Partiet Nyans vill se en granskning som stöds av vetenskapliga studier gällande var åldersgränserna för uttag av pension bör ligga för olika yrken och antal arbetade år. Sverige står inför en stor demografisk utmaning där befolkningen blir allt äldre. Detta medför ökade ekonomiska kostnader och utmaningar för samhället. Men Partiet Nyans tror på ett Sverige som ska leverera trygghet och respekt för sina äldre och hitta lösningar gemensamt.
 • Partiet Nyans vill etablera en ny myndighet som granskar och godkänner äldreboenden.
 • Partiet Nyans vill erbjuda garantiplats på äldreboende för alla över 85 år.
 • Partiet Nyans vill bygga ut fler äldreboenden.
 • Partiet Nyans vill förbättra löner och arbetsvillkor för alla som jobbar inom äldreomsorgen.
 • Partiet Nyans vill sänka arbetsgivaravgiften för anställda inom äldreomsorgen.
 • Partiet Nyans vill utvärdera pensionsåldern för olika yrkesområden.
 • Partiet Nyans vill lansera en PR-kampanj för att motverka ensamhet bland äldre.
 • Partiet Nyans vill stärka principen att man skall ta hand om sina äldre.

Samer

I flera tusen år har samerna levt i fyra länder: Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Området som sträcker sig över dessa fyra länder kallas Sápmi (Sameland). Samerna har funnits i Norden innan Sverige, Norge, Finland och Danmark bildades. Under historiens lopp har samerna utsatts för tortyr, tvångsförflyttningar och rasbiologiska tester. Samerna är idag Sveriges urfolk och är erkänd som nationell minoritetsgrupp i grundlagen. Dock fortsätter diskrimineringen mot samer än idag. Den svenska staten inskränker samernas självbestämmande och rättigheter som urfolk och nationell minoritetsgrupp.  Det samiska språket och kulturen är på väg att dö ut.
 • Partiet Nyans är ett minoritetsvänligt parti. Vi vill etablera goda relationer med Sametinget för att ta fram en plan för att förbättra samernas självbestämmande och rättigheter i den svenska delen av Sápmi. Detta i enlighet med internationella bestämmelser om urfolks rättigheter.
 • Partiet Nyans vill tillsammans med Sametinget ta fram en plan för att bevara, skydda och värna det samiska språket och kulturen.
 • Partiet Nyans vill skydda och värna den samiska rätten till land och vatten, inom hela det svenska Sápmi.

Sjukvård

Vi anser att det är helt obegripligt att sjukvården styrs av Sveriges landsting och regioner. Sjukvårdens kvalitet varierar från region till region. Vi tycker inte att sjukvården skall styras av politiker som inte har en susning om sjukvård.
 • Partiet Nyans vill upprätta en ny myndighet som skall ansvara för sjukvården i hela landet och som även inkluderar tandvården.
 • Sjukvården ska styras av experter inte politiker.
 • Privatisering av sjukvård skall stoppas. Människors liv kan inte äventyras till följd av vinstmotiv.
 • Vi vill utreda möjligheten att staten tar över befintliga privata bolag.
 • Sverige har en läkartäthet på drygt 5 läkare per 1000 invånare, vilket är högre än de allra flesta länder och högst i Norden. Den administrativa bördan är dock stor för många läkare, vilket minskar tiden med patienterna. Partiet Nyans vill därför undersöka möjligheten att överlåta mer av det administrativa arbetet till läkarsekreterare och vi vill förbättra digitaliseringen inom sjukvården.
 • Norge har en sjukskötersketäthet på 17,3 sjuksköterskor per 1000 invånare. Danmark ligger på 16,7 och Finland 14,7. Sverige har en sjukskötersketäthet på 11,1 sjuksköterskor per 1000 invånare. Vår befolkning blir äldre och vårdbehovet större. Skall vi kunna erbjuda god vård åt alla måste sjuksköterskeyrket bli mer attraktivt och antalet utbildningsplatser för yrket byggas ut. Detsamma gäller för andra vårdyrken såsom undersköterskor och stödassistenter. Partiet Nyans vill höja lönerna för dessa vårdgrupper och utreda hur yrkenas attraktivitet kan höjas ytterligare.
 • Vi vill att högkostnadsskydd för psykoterapi skall gälla inom alla vårdgrenar och inte bara inom psykiatrin. Om patienter kan få tidiga psykoterapeutiska insatser på tex. vårdcentral så kan senare behov av vård inom psykiatrin ofta undvikas. Vi vill att alla i behov av psykoterapi skall ha råd att bekosta denna.

Skolpolitik

Vi behöver inse att kommunerna har misslyckats med skolan. Skolan bör omedelbart förstatligas och styras av experter, inte fritidspolitiker med begränsade kunskaper om hur en skola fungerar.
 • Partiet Nyans vill öppna samtliga misslyckade skolor i förorterna för privata utförare som visat att de kan leverera resultat. Helst för stiftelser som inte har lika stort vinstintresse.
 • Partiet Nyans är för friskolor och anser att det behöver bli lättare att starta skola som fristående aktör. Kvalitén på utbildningen är viktigare än huvudmannen. Fler friskolor är vad som behövs inte färre.
 • Vi vill däremot stärka kontrollen över skolorna. Skolor som inte levererar goda resultat, skall inte tolereras oavsett huvudman.
 • Partiet Nyans vill införa s.k. föräldraansvar i skolan. Föräldrarna måste aktivt delta i barnens utveckling i skolan. Det ska vara obligatoriskt för föräldrar att medverka på skolmöten. Föräldrar som har svårigheter skall stödjas bland annat genom godmanskap.
 • Partiet Nyans vill höja lönerna för lärare.
 • Partiet Nyans vill utöka antalet lärarutbildningsplatser på högskolor och universitet för att på sikt minska lärarbristen. Vi vill utreda hur lärarutbildningen skall utformas för att ge nya lärare så goda färdigheter som möjligt.
 • Partiet Nyans vill utreda hur vi så fort som möjligt kan täcka efterfrågan på nya lärare och underlätta administrationsbörda för befintliga lärare så att mer tid ges för undervisning. Många förändringar har dock utförts på kort tid i svensk skola alltsedan början av nittiotalet. Nya förändringar måste vara genomtänkta, utvärderas noga och inte vara för många på en gång.
 • Partiet Nyans vill förbättra arbetsvillkoren för lärare. Lärare bör endast ha hand om läraruppgifter såsom undervisning. De mer administrativa uppgifterna skall i högre grad skötas av lärarassistenter. Därför vill vi anställa fler lärarassistenter.
 • Vi vill ta hänsyn till lärarnas egna önskemål.
Psykologförbundets rekommendation är att varje skolpsykolog skall finnas tillgänglig för max 500 elever vilket motsvarar en skolenhet. I dag är många skolpsykologer ansvariga för tredubbla antalet elever. Skolpsykologer är en viktig del av elevhälsan och utför utredningar gällande läs- och skrivsvårigheter, för samtal med barn, fungerar som rådgivare för lärare och utformar gemensamt strategier för barn som behöver särskilt stöd.
 • Partiet Nyans vill göra skolpsykologyrket och andra elevhälsoyrken mer attraktiva för att mota den psykiska ohälsan hos barn. För att göra detta kommer vi vända oss till människor som jobbar inom elevhälsan för att ta reda på vad dessa yrkesgrupper saknar.
 • Partiet Nyans vill att psykologutbildningarna håller ett större fokus på arbete med barn och arbete inom skola. Vi vill också mota bristen på psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger, logopeder m.fl. genom att bygga ut fler utbildningsplatser.

Slöja och slöjförbud

I dagens samhälle nämns det ofta att ”Religion är en privat sak och borde därför också skötas privat”. Religionsfriheten är inskriven i vår grundlag. Trots detta hör man ständigt åsikter om hur individer och samfund borde utöva sin religion. Särskilt om det gäller synen på muslimer och hur de ska praktisera sin tro. Islamofobi växer också inom de etablerade partierna. En rad förbud mot religiösa övertygelser och praktiserande har tagits fram såsom slöj- och omskärelseförbud. Sekularism handlar även om att värna religionsfriheten genom att förhindra att staten får alltför stort inflytande på bekostnad av individen. Partiet Nyans vill påpeka att slöjförbud strider mot svensk grundlag, Europakonventionen samt Barnkonventionen som blev svensk lag från och med 1 januari 2020. Det skall vara upp till individen om hen vill bära slöja eller inte.

Srebrenica

Det senaste försöket till utrotning av bosniaker, Europas muslimska ursprungsbefolkning, började 1992 och kulminerade i folkmordet i Srebrenica i juli 1995. Den 11 juli varje år högtidlighålls därför minnet av folkmordets offer. Vi glömmer ALDRIG Srebrenica! Över 8000 bosniska män och pojkar mördades av bosniskserbiska styrkor och över 40 000 däribland kvinnor, barn och äldre utvisades från Srebrenica. Flera bosniska och internationella domstolar har erkänt massakrerna som folkmord. Trots allt, är förnekelse av folkmordet är mycket utbredd i Bosnien och Hercegovina. Detta fick dessutom en institutionell dimension när myndigheterna i Republika Srpska utsåg en kommission för att undersöka ”lidandet för folket i Srebrenica-området” d.v.s. för att undersöka serbernas lidande i Sarajevo under kriget. Oberoende observatörer har uttryckt oro eftersom dessa kommissioner har inrättats av bosniskserberna för att förneka och förvränga fakta om folkmordet på bosniaker i Srebrenica. Europeiska kommissionen konstaterar också i en rapport att förnekelse av folkmord på bosniaker, är ett allvarligt problem. Detta begås av serbiska krigsförbrytare och högt uppsatta politiker. Enligt flera domar som baseras på fakta och berättelser av överlevare råder det ingen tvekan om att det som hände i Bosnien under 90 -talet var ett folkmord. Partiet Nyans vill därför att: ✔ Förnekelse av folkmordet på Europas muslimska ursprungsbefolkning, bosniaker skall förbjudas och kriminaliseras i Sverige.