KALLELSE TILL KONGRESS 2023

Datum: söndag 29 oktober 2023, klockan 09:00 (Obs! Viktigt att vara på plats i tid för incheckning).
Plats: Tensta träff, Stockholmssalen.
Hagstråket 13, 163 63 Spånga

Anmälan är obligatorisk och måste göras senast den 29 september 2023 endast via följande länk.  Klicka här för att anmäla dig.

Handlingarna hittar du genom att klicka här.

Obs! Digitalt deltagande är inte möjligt.

Max 200 platser finns och först till kvarn som gäller. Anmälan kommer stängas efter 200 anmälningar. En separat bekräftelse kommer skickas till de försa 200 som anmäler sig.

Du är varmt välkommen till Partiet Nyans kongress söndagen den 29 oktober 2023 i Tensta. Kongressen kommer behandla följande frågor:

 1. Kongressens öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, vice ordförande. sekreterare, protokolljusterare och rösträknare)
 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av kongressens arbetsordning
 5. Frågan om kongressen utlysts enligt stadgarna
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Partistyrelsens berättelse över de gångna årens verksamhet och ekonomi
 8. Revisorernas berättelse
 9. Partistyrelsens ekonomiska rapport
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Nominering och val för tiden intill kongress 2025 av:

a) Val av partiordförande
b) Val av förste vice ordförande
c) Val av andre vice ordförande
d) Val av övriga styrelseledamöter
e) Val av revisorer
f) Val av valberedning
g) Val av förtroenderåd

13. Allmänpolitisk debatt
14. Förslag från partistyrelsen
15. Motioner
16. Rapporter
17. Revidering av stadgar
18. Övriga frågor
19. Kongressens avslutande

 

Viktig information
Alla medlemmar som registrerat sig eller förnyat sitt medlemskap för 2023, innan den 29 juli samt anmält sitt deltagande, har närvaro- och rösträtt i mån av plats (max 200 platser). Icke-medlemmar, icke-anmälda eller medlemmar som registrerat sig eller förnyat sitt medlemskap efter det angivna datumet, har inte rätt att delta.

Obligatoriskt att anmäla sig
Det är obligatoriskt att anmäla sig till kongressen och anmälan kan göras genom att klicka här. Du måste ha legitimation vid incheckning. MAX 200 platser finns och det är först till kvarn som gäller. Anmälan kommer stängas efter 200 anmälningar.

Motioner
Motioner till kongressen, skall skriftligen lämnas till partistyrelsen senast 29 augusti. Medlem som senast 29 juli betalt medlemsavgift har motionsrätt på kongressen. För att en motion skall behandlas på kongressen krävs att den får stöd av en medlemsgrupp eller är undertecknad av minst fem medlemmar. Motioner kan endast handla om partiprogrammet och partiets politik.

Du kan skicka in din motion genom att klicka här.

Handlingar
Handlingarna kommer publiceras här senast den 29 september. Håll utkik på länken eftersom mappen kommer uppdateras framtill kongressdagen. Valberedningens förslag på ny styrelse kommer presenteras den 29 september.

Obs! Vi reserverar oss för skrivfel.

 

Hälsningar

Partiet Nyans