Abort

 • Partiet Nyans står bakom den svenska abortlagstiftningen.
 • Partiet Nyans tycker inte att EU ska fatta beslut om den svenska aborträtten.
 • Varje EU-land skall stifta sina egna lagar gällande aborträtt.
 • Partiet Nyans vill att preventivmedel ska vara helt kostnadsfria för de som saknar ekonomiska möjligheter.
 • Partiet Nyans vill också att en större andel av det svenska biståndet skall gå till undervisning, familjeplanering och preventivmedel. I länder söder om Sahara och norr om Namibia och Botswana samt i Afghanistan är födelsetalen fortsatt mycket höga. Födelsetalen i dessa områden ligger mellan 4 och 7 barn per kvinna. Kvinnors villkor är mycket hårda. Tillgången till preventivmedel är också mycket dålig i dessa områden.

A-kassa

Arbetslöshetsersättningen är viktig för att den arbetslöse skall kunna ställa om och finna en ny anställning eller utbildningsplats. Den som drabbas av varsel eller blir arbetslös av olika anledningar skall känna sig trygg.

 • Partiet Nyans vill införa obligatorisk A-kassa enligt den norska modellen. A-kassa skall ingå i socialförsäkringssystemet, men individen skall ha valfrihet gällande administrationen av a-kassan.
 • Partiet Nyans vill öppna upp för arbetslöshetsförsäkringar via privata försäkringsbolag. Den anställde ska ha valfrihet.
 • Arbetslöshetsersättningen ska vara relaterad till lön och anställningens längd, men omfatta minst 80 procent av bruttolönen under första året som arbetslös, om man jobbat minst 1 år.
 • Vid kortare anställning än 1 år ska ersättningen omfatta 80 procent av bruttolönen under den tid som motsvarar anställningstiden. Till exempel med 6 månaders anställning ska man han rätt till 80 procent av bruttolönen under de första 6 månaderna som arbetslös. Därefter ska ersättningen sänkas stegvis.
 • Den som haft längre anställning än 5 år skall ha rätt till 90 procent av lönen under första året. Därefter ska ersättningen sänkas stegvis.
 • Privata försäkringsbolag ska kunna erbjuda bättre villkor och högre ersättningar om de så vill men villkoren och ersättningen får inte vara sämre och lägre än ovanstående.
 • Partiet Nyans vill också utreda möjligheten att införa den danska modellen så kallad Flexicurity.

Afrofobi

Flera rapporter visar att afrosvenskar är en av de grupper i Sverige som drabbas hårdast av rasism och diskriminering. Arbetslösheten bland afrosvenskar är 25%. Bland högskoleutbildade män födda i Afrika arbetar endast 32 % inom ett yrke som kräver högskoleutbildning. För högskoleutbildade kvinnor födda i Afrika ligger siffran på 40 %. Kön och religion påverkar afrosvenskars vardag. Svarta kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, medan svarta män drabbas av misstankar och trakasserier från ordningsmakten. Muslimska afrosvenskar är därtill en särskilt utsatt grupp eftersom de utsätts både för islamofobi och afrofobi.

 • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna afrofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta afrofobi som ett specifikt arbetsområde.
 • Partiet Nyans vill att afrosvenskar skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen.
 • Partiet Nyans vill att Diskrimineringsombudsmannen skall införa en ny statistikkategori ”Diskrimineringsfall med afrofobiska motiv”.
 • Partiet Nyans vill följa FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)s rekommendationer och införa en jämlikhetsdatabas för att ta fram statistik utifrån etniska grupptillhörighet. Detta för att kunna undersöka orsaker till samt omfattning och effekter av rasdiskriminering.
 • Partiet Nyans vill tillåta positiv särbehandling med hänsyn tagen till ras eller etnicitet i samma utsträckning som det idag råder könskvotering inom arbetsliv och utbildning.
 • Partiet Nyans vill att polis och väktarutbildningen skall innehålla en obligatorisk kurs i antirasism som alla poliser och väktare skall genomgå för att motverka rasprofilering gentemot afrosvenskar och andra minoritetsgrupper.
 • Partiet Nyans vill förbättra den etniska mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen. Vi vill därför att polisen och Säpo aktivt arbetar för att etniska minoriteter skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.
 • Antalet afrofobiska hatbrott har ökat med 24 % sedan 2008, och bara mellan 2011 och 2012 var ökningen 17 %. Partiet Nyans vill därför att afrofobi ska få en egen brottskategori.
 • Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter i uppdrag att undersöka grundskole- och gymnasieelevers kunskaper gällande Sveriges brott mot de mänskliga rättigheterna samt brott riktade mot människor av afrikanskt ursprung i ett historiskt och nutida perspektiv. Vi vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i historieämnet kopplat till afrofobi och islamofobi samt Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.
 • Partiet Nyans vill se en ny lagstiftning för att anonymisera bostadssökande och prioritera tiden som de bostadssökande stått i kö. Det skall inte vara möjligt att hyra ut en bostad utan att ta hänsyn till den sökandes kötid och den sökande ska vara helt anonym för att undvika diskriminering på bostadsmarknaden.

Alkohol och tobak

 • Partiet Nyans vill minska alkohol- och tobakskonsumtionen genom en restriktiv politik.
 • Partiet Nyans vill behålla Systembolagets monopol men vill tillåta gårdsförsäljning under samma förutsättningar som gäller för Systembolaget.
 • Skatten på alkohol och tobak ska höjas rejält med undantag för gårdsförsäljning samt för alkoholförsäljning på hotell och restauranger.
 • Systembolagets öppettider ska begränsas till måndag-torsdag.

Amorteringskrav

 • Bostadsbristen är ett av Sveriges största problem och nuvarande amorteringskrav gör det större.
 • Partiet Nyans vill avskaffa amorteringskravet. Varje individ skall själv bestämma hur mycket hen vill amortera på sin bostad.
 • Partiet Nyans vill avskaffa ränteavdraget och införa avdrag på amorteringar för att motivera människor att amortera mer.

Antisemitism

Antisemitism är tyvärr en av Sveriges verkligheter. Många judar upplever dagligen fysiska och verbala övergrepp. Skadegörelse, brandbomber och vandalisering av egendom och synagogor är vardagsmat för Sveriges judar. Judiska föreningar blir tvungna att lägga ned sin verksamhet p.g.a. hot. Detta är helt oacceptabelt. Såsom nationell minoritet är judarnas rättigheter grundlagsskyddade. Den svenska staten har därför det yttersta ansvaret för judarnas väl och ve i Sverige.

 • Partiet Nyans är ett minoritetsvänligt parti. Alla människors lika värde är inte bara en kliché för Partiet Nyans, utan en stark grundvärdering som vi vill lära ut och leva efter.
 • Partiet Nyans vill etablera goda relationer med den judiska församlingen i Sverige. Vi vill ta fram en plan tillsammans med judiska församlingar för att bekämpa antisemitism.
 • Partiet Nyans vill införa egen brottsrubricering för antisemitism. Partiet Nyans vill ge berörda myndigheter uppdraget att införa ett mer fördjupat kursmoment i religionsämnet kopplat till antisemitism

Arbetsförmedlingen

 • Partiet Nyans vill behålla arbetsförmedlingen, men myndigheten behöver en rejäl omorganisering.
 • Arbetsförmedlingen skall knyta nära kontakter med näringslivet.
 • Fler yrkesutbildningar i samarbete med näringslivet och därmed större möjligheter för anställning efter utbildningen skall upprättas.
 • Arbetsförmedlarnas uppdrag skall förtydligas så att de på ett aktivt sätt arbetar för att förbättra den arbetssökandes möjligheter till jobb.
 • Kontakten mellan arbetsförmedlande tjänstemän och arbetssökande skall förbättras.
 • Fler arbetsförmedlare skall anställas.
 • Varje arbetssökande skall ha en aktiv arbetsförmedlare från dag ett.
 • Partiet Nyans vill se skattelättnader för företag som anställer via arbetsförmedlingen.

Arbetskraftsinvandring

 • Partiet Nyans vill underlätta arbetskraftsinvandring.
 • Företag skall fortsatt kunna anställa utanför EES-området.
 • Svenska villkor och regler skall gälla även för arbetskraftsinvandrare.
 • Partiet Nyans vill ändra regelverket så att arbetsgivare som anställer utanför EES-området också skall kunna använda den anställdes kompetens under en vis tid. Det skall inte vara möjligt för den anställde att byta arbetsgivare under de första 3 åren i Sverige.
 • Partiet Nyans vill stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare genom att förenkla och förtydliga lagstiftningen.

Arbetsrätt och anställning

 • Partiet Nyans vill behålla LAS (lagen om anställningsskydd) i sin nuvarande form.
 • Partiet Nyans vill avskaffa den allmänna visstidsanställningsformen.
 • 6 månaders provanställning med förlängning till högst 1 år och därefter tillsvidareanställning skall vara huvudregeln.
 • Personal som hyrts in via bemanningsföretag och som jobbat längre än 1 år på samma arbetsplats skall ha möjlighet till tillsvidareanställning. Det skall inte vara möjligt för arbetsplatsen att säga upp den inhyrde medarbetaren och hyra en ny bara för att slippa ifrån krav på att erbjuda tillsvidareanställning.